• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

Liepos mėn. popiežiaus maldos intencija: Melskimės, kad šiandienos šeimos sulauktų pagalbos, grįstos meile, pagarba ir patarimu.
Panevėžio vyskupijos: Už Gyvojo Rožinio kongresą, prašant Švenčiausios Mergelės Marijos globos.

Vyskupo dekretu keičiasi kunigų paskyrimai

Klebonas kun. Algis Neverauskas perduos parapiją kun. Jonui Morkvėnui. O pats yra skiriamas Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebono tarnystei.

Naujajam klebonui talkins neopresbiteris kun. Normundas Figurinas kartu su dabartiniu vikaru kun. Povilu Bartkevičiumi. Tačiau jau be diakono Viliaus Valionio, kuris siunčiamas skelbti Evangeliją į Rokiškio parapiją.

Tegu Šventoji Dvasia lydi mūsų dvasininkus jų pareigose.

Paneveziovyskupija.lt informacija
 

Paremkite kard. V. Sladkevičiaus atminimui skirtą projektą

Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos muziejaus bendruomenė kartu su Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešąja biblioteka įsipareigojo iki rugpjūčio 19 d. Nemunėlio Radviliškyje pastatyti koplytstulpį – atminimo ženklą čia 1959-1976 m. gyvenusiam Šventosios Romos katalikų bažnyčios vyskupui (kardinolui) Vincentui Sladkevičiui, o Pabiržėje –- atminimo lentą.

birzietis.lt