• 2021 - šv. Juozapo metai

 • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Parapijos skelbimai

 

Kalėdaičius - plotkeles galima įsigyti bažnyčios zakristijoje prieš ar po šv. Mišių arba klebonijoje. Aukos už plotkeles bus skirtos bažnyčios energijos kaštams padengti.

 

I Advento sekmadienis (skelbimai 2022-11-27)

 • Šiandien pradedame adventą – pasiruošimo šv. Kalėdoms laikotarpį. Advento sekmadieniais 7.40 val. bus giedamos Švč. M. Marijos liturginės valandos ir 8 val. Rarotų šv. Mišios. Liturginės valandos bus giedamos prieblandoje, todėl kviečiame per jas turėti žvakę – ženklą laukiant užgimstant Kristaus Išganymo Šviesos. Kviečiame maldai išlaikant šią gražią Bažnyčios tradiciją.
 • Advento sekmadieniais vakarinėse šv. Mišiose bus kunigai svečiai. Prašome pasinaudoti šia galimybe atliekant išpažintį.
 • Šiandien laiminsime jūsų atsineštus advento vainikus ir žvakes, taip pat pašventinsime kalėdaičius, skirtus kūčių stalui. Kalėdaičius bus galima įsigyti bažnyčios zakristijoje prieš ar po šv. Mišių arba klebonijoje. Aukos už plotkeles bus skirtos prisidėti prie bažnyčios šildymo išlaidų.
 • Gruodžio 1 d. pirmas mėnesio ketvirtadienis nuo 17 val. Švč. Sakramento adoracija.
 • Gruodžio 2 d. pirmasis mėn. penktadienis meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. Po 11 val. Šv. Mišių iki 11 val. Šv. Mišių Švč. Sakramento Adoracija.
 • Prisidėkime prie Caritas organizuojamos labdaringos veiklos įsigyjant žvakutę „Gerumas mus vienija“
 • Norinčius, kad kunigas aplankytų namuose prašome asmeniškai suderinti laiką. Taip pat pagal seną tradiciją norintys palikti Bažnyčiai kalėdinę auką, ją gali atnešti ir į bažnyčios zakristiją ar kleboniją. Taip pat galite tai padaryti atlikdami bankinį pavedimą į parapijos sąskaitą. Nuoširdžiai dėkojame tiems, kurie jau palikote savo aukas. Taip nuoširdi padėka tiems, kurie skyrėte 1,2 procento nuo gyventojų pajamų mokesčio.
 • Kitą sekmadienį su mumis drauge melsis Marijos radijo savanorės ir bažnyčios gale rinks aukas Marijos radijo veiklai.

 

 

Skelbimai 2022-11-20

 • Šiandien švenčiame Kristaus Karaliaus iškilmę. Su ja baigiasi liturginiai metai. Jūsų aukos - rinkliava skiriama kunigų seminarijos išlaikymui.
 • Šiandien pasaulinė žuvusių eismo įvykiuose atminimo diena. Malda lydėkime žuvusius ir jų artimuosius. Maldoje prisiminkime ir kun. Dalių Tubį prieš 9 m žuvusi autoįvykyje, taip pat jį maldoje palydėsime penktadienį – lapkričio 25 d.
 • Lapkričio 22 d. kasmet prisimename šv. Ceciliją – muzikantų globėją. 16 val. sakralinės muzikos koncertas, koncertuos muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai. Kviečiame maldoje prisiminti ir mūsų parapijos vargonininkes bei visus giesmininkus.
 • Lapkričio 23 d. melsimės už negimusius kūdikius ir melsime Dievo palaimos Lietuvos kariuomenei.
 • Prisidėkime prie Caritas organizuojamos labdaringos veiklos įsigyjant žvakutę „Gerumas mus vienija“
 • Kitą sekmadienį pradėsime adventą – pasiruošimo šv. Kalėdoms laikotarpį. Advento sekmadieniais 7.40 val. bus giedamos Švč. M. Marijos liturginės valandos ir 8 val. rarotų šv. Mišios. Liturginės valandos bus giedamos prieblandoje, todėl kviečiame per jas turėti žvakę – ženklą laukiant užgimstant Kristaus Išganymo Šviesos. Kviečiame maldai išlaikant šią gražią Bažnyčios tradiciją.
 • Kitą sekmadienį laiminsime jūsų atsineštus advento vainikus ir žvakes, taip pat pašventinsime kalėdaičius, skirtus kūčių stalui. Kalėdaičius bus galima įsigyti bažnyčios zakristijoje prieš ar po šv. Mišių arba klebonijoje. Aukos už plotkeles bus skirtos bažnyčios energijos kaštams padengti.
 • Graži ir sena tradicija parapijos lankymas ir namų palaiminimas. Nepamirškime jos ir pasikvieskite kunigą palaiminti namų. Padrąsinkite kaimynus, draugus ar bendradarbius atverti namų duris. Norintys, kad kunigas aplankytų jūsų namus kviečiame asmeniškai susiderinti laiką. Taip pat pagal seną tradiciją norintys palikti Bažnyčiai kalėdinę auką, ją gali atnešti ir į bažnyčios zakristiją ar kleboniją. Taip pat galite tai padaryti atlikdami bankinį pavedimą į parapijos sąskaitą. Nuoširdžiai dėkojame tiems, kurie jau palikote savo aukas. Taip nuoširdi padėka tiems, kurie skyrėte 1,2 procento nuo gyventojų pajamų mokesčio.

 

 

Projektas baigėsi, žinios ir patirtys – lieka

Vasaros pabaigoje Biržų šv. Jono Krikštytojo parapija dalyvavo savivaldybės skelbtame projektų, skirtų bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti, konkurse. Tikinčiųjų bendruomenės parengtas projektas „Padėdami kitiems – atrandame save“ buvo įvertintas teigiamai ir gavo dalinį Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą.

Projekto tikslas - rengti savanorius, suteikiant jiems reikalingų žinių, kompetencijų ir įgūdžių tam, kad po mokymų jie sėkmingai įsijungtų į aktyvią karitatyvinę veiklą sprendžiant senstančios Biržų rajono visuomenės problemas, ypač rūpinantis ir teikiant pagalbą socialiai pažeidžiamiems visuomenės nariams. Bendraudami su įvairaus amžiaus žmonėmis  ir ypač su senyvo amžiaus asmenimis, matome, kad Biržuose ir ypač rajone yra nemažai žmonių, patiriančių socialinę atskirtį, nesugebančių dalyvauti visuomenės gyvenime, neretai svarstančių apie savojo gyvenimo beprasmybę ir netgi pasiryžtančių jį nutraukti. Parapijos Carito organizacijoje šiuo metu darbuojasi keletas savanorių, bet jų akivaizdžiai yra per mažai, norint spręsti išties sudėtingas visuomenės senėjimo problemas.  Jauni žmonės nelabai noriai įsijungia į karitatyvinę veiklą, nemato šiame darbe naudos ne tik padedant artimui, bet ir tuo pačiu įprasminat savo gyvenimą. Savanoriams akivaizdžiai trūksta žinių ir kompetencijų, siejamų su sėkmingu savanoriškos veiklos praktiniu atlikimu.

Projekto veiklos prasidėjo jau rugsėjo mėnesį, bet pagrindiniai užsiėmimai su į kvietimą atsiliepusiais žmonėmis vyko spalio ir lapkričio mėnesių šeštadieniais. Paskaitas skaitė ir užsiėmimus vedė 6 lektoriai, vieno užsiėmimo trukmė – 6 valandos. Projekto vadovas klebonas Jonas Morkvėnas į Biržus pakvietė žinomus savo srities specialistus, turinčius ne tik žinių, bet ir praktinės bei gyvenimiškos patirties.

Sesuo Jolita Matulaitytė MVS seminaro dalyvius supažindino su Bažnyčios socialiniu mokymu, remdamasi šv. Raštu kalbėjo, kad nuo Jėzaus laikų esame kviečiami pavalgydinti alkaną, paguosti liūdintį, aplankyti kalinį, būti šalia vienišo, svetingai priimti pakeleivį. Ir visuose juose ieškoti Dievo veido, nes padėdami kitiems, padedame Jėzui. Tai yra malonė ir dovana, auginanti ir praturtinanti, nors ir ne visada lengva. Lektorė, buvusi Vilniaus arkivyskupijos Carito vadovė, pateikė konkrečių pasiūlymų savanorystės veiklai  parapijoje. Tikimės, kad kai kurias iniciatyvas pavyks įgyvendinti jau šio advento  ir ateinančios gavėnios metu.

Itin aktualia Lietuvai ir Biržams tema - savižudybės rizikos ženklų atpažinimas ir pagalba nukentėjusiems - kalbėjo psichologas Nerijus Ogintas. Pasak lektoriaus, ketinantys nusižudyti dažniausiai svyruoja tarp troškimo gyventi ir noro mirti. Mirtis jiems – galimybė nutraukti skausmą, kuris darosi nepakeliamas. Dauguma galvojančių apie savižudybę būna visiškai pasimetę, nemato kitų išeičių, tačiau giliai savo viduje tikisi būti išgelbėti. Šiandien daug žmonių patiria chronišką meilės stygių. Kaip įveikti beviltiškumo ir bejėgiškumo jausmą? Kaip padėti sau ir kitiems, kad sugrįžtų gyvenimo džiaugsmas? – tai klausimai, į kuriuos atsakymo kartu su lektoriumi ieškojo seminaro dalyviai.

Vilniaus universiteto kapelionas kun. Gintaras Vitkus SJ dalinosi dvasinio palydėjimo patirtimi, kuris nuo pirmųjų amžių Bažnyčioje yra žinomas kaip viena iš tarnysčių, kai vienas suaugęs krikščionis padeda kitam krikščioniui atpažinti ir atliepti Dievo kvietimui gyventi pilnavertį gyvenimą. Kunigas kalbėjo apie tai, kad gyvenime ne kasdien būname pakilios nuotaikos, pilni džiaugsmo – neretai tenka išgyventi liūdesį, nusivylimą, skausmą. Meldžiamės, svarstome savyje, bet kartais to neužtenka ir prisireikia kito patyrusio žmogaus pagalbos – kad išklausytų, suprastų, padėtų susigaudyti ieškojimuose, atsiradusiame gyvenimo chaose. Dievas kalba per mus visus, nes Jo Dvasia iš meilės nori mus palaikyti. Tačiau mumyse girdisi įvairūs kiti – nekantrumo, pavydo, nepasitikėjimo – balsai. Kartais nutinka, kad iš geros valios priimtas sprendimas vėliau paaiškėja kilęs dėl kokių tai netinkamų motyvų. Todėl yra labai svarbu šalia savęs turėti šiai misijai tinkamą kunigą, vienuolį ar brandų krikščionį pasaulietį, su kuriuo būtų galima pasikalbėti ar paprašyti nuolatinio dvasinio palydėjimo.

Ses. dr. Ligita Ryliškytė SJE klausytojus supažindino su biblijinėmis kančios paradigmomis, kurių lektorė išskyrė aštuonias. Remdamiesi šv. Rašto citatomis, užsiėmimo dalyviai  mažose grupelėse bandė atsakyti į klausimus: kaip elgtis kančios akivaizdoje? Kur ieškoti paguodos? Kaip gyventi kančioje? Lektorė skatino ir ragino  žmones nedvejoti ir nebijoti kalbėtis su Dievu kančioje, juo pasitikėti ir žinoti, kad Jis visada yra su mumis, ypač kančioje. Juk leisdamasis būti nukryžiuotas, Viešpats susitapatino su kiekvieno mūsų kančia, kuri yra ir Prisikėlimo slenkstis. „Kad ir kas benutiktų, nebijokime, nes Dievo malonės tikrai pakanka, o Jo atsakymas ateis ne žodžiais, bet vidine mūsų ramybe, užgimusia viltimi, jaučiama didesne meile ir paguoda“, - ypač gausiai susirinkusiems klausytojams kalbėjo ses. L. Ryliškytė, SJE.

Apie priklausomybes, pagalbą ligoniams ir jų artimiesiems kalbėjo ir patirtimi dalinosi priklausomybes turinčių asmenų bendruomenės „Aš esu“ įkūrėjas ir vadovas, knygų autorius ir sudarytojas kunigas Kęstutis Dvareckas. Pasak lektoriaus, priklausomybė dažnai kyla iš nerealizuotų poreikių, kurie gali būti visiškai pateisinami, geri, bet jei negaliu ar nesugebu gyventi pagal savo norus bei įsivaizdavimą, kyla vidinis nepasitenkinimas. Mes patys ar mūsų artimieji, aplinka keliame sau per didelius lūkesčius, dėl to atsiranda nuovargis, pyktis, nusivylimas. Jei nerandame sveikų būdų, kaip į tai atliepti, yra didelė tikimybė, kad ieškosime kitų, lengvesnių būdų nemaloniems jausmams nuslopinti. Tuo priklausomybės ir patrauklios, kad nereikia dėti jokių pastangų, tereikia išgerti, pavartoti narkotikų ar nueiti į kazino. „Tačiau tai didžiausia saviapgaulė, nes realybė, neįgyvendinti norai, poreikiai niekur nedingsta“, – kalbėjo  dvasininkas. Pakliuvusius į priklausomybių pinkles ir jų artimuosius lektorius kvietė suprasti, kad tu nesi pirmas, kuriam taip atsitiko, ir kad tavo problemos nėra išskirtinės, gal net mažesnės negu šiuo metu įsivaizduoji. Reikia padėti žmogui susivokti, kad yra pagalba, o tikriems draugams, bičiuliams ir šeimos nariams nelaukti iki paskutinės stadijos, neraminti ligonio, nemeluoti nei jam, nei sau, kad viskas bus gerai, tokiu būdu bandant paslėpti problemą nuo visuomenės. Norėdami padėti artimam žmogui, mes padedame ligai. Išeities nerasime tol, kol priklausomas asmuo nepripažins realybės, kurioje gyvena, ir nesutiks keistis.

Paskutinis projekto užsiėmimas simboliniu „Aš – Tu“ pavadinimu netikėtai tarsi apibendrino visuose užsiėmimuose nagrinėtas temas ir buvo bene arčiausiai mūsų visų. Panevėžio Šv. Juozapo globos namų direktorius Patrikas Skrudupis kalbėjo apie žmogaus santykį su kitu žmogumi, su grupe, apie skirtingų žmonių santykius grupėje ir iš viso to išplaukiantį santykį su pačiu savimi. Ar žmogus ir mano santykis su juo yra tik priemonė užsidirbti atlyginimą ar aš sugebu jausti ir suprasti kitą žmogų ir širdingai noriu jam padėti? Lektorius, remdamasis literatūra ir savo patirtimi, kalbėjo apie emocinį intelektą ir santykio kūrimą, prasmingo ryšio užmezgimą, kvietė žmones nebijoti būti savimi, ragino gyventi ir mylėti iš visos širdies.

Parapijos klebonas, projekto vadovas  Jonas Morkvėnas po šios paskaitos pakvietė visus dalyvius pasidalinti mintimis, nuotaikomis, jausmais, pabandyti įvardinti tai, kuo projektas buvo reikšmingas, koks galimas tolimesnis jo tęsinys. Dvidešimčiai projekto dalyvių buvo įteikti pažymėjimai, tarsi įpareigojimas nepasilikti įgytų žinių ir  patirties tik sau, bet dalintis ja su tais, kuriems reikia pagalbos. Dėkodami klebonui žmonės džiaugėsi, kad visi šeštadieniniai susitikimai buvo reikalingi, informatyvūs ir įdomūs, davė daug praktinės naudos, kurią projekte dalyvavę savanoriai žadėjo panaudoti savo, artimųjų ir bendruomenės gyvenime.

Tekstas Stasės Eitavičienės, nuotraukos klebono Jono Morkvėno

Pagalbos teikime susitinkame Kitą, kaip asmenį. Žmogų su savita ir šventa istorija. Kaip svarbu neprarasti savęs ir likti autentišku. Išlaikyti ir užtvirtinti tiek pagalbą gaunančiam orumą, teik savąją. Toks savęs nepraradimas ir autentiškas pagarbus asmenų susitikimas yra priešnuodis perdegimui, savęs praradimui, netiesioginei komutacijai, iškreiptam manipuliatyviniam pagalbos šauksmui.

 

 

Šv. Mišių ir pamaldų laikas kapinėse už mirusius

Šv. Mišios už mirusius Biržų bažnyčioje

Lapkričio 1 d. 8. 9.30, 11, 17.30 val. gedulinė maldavimų procesija ir 18 val. Šv. Mišios.

Lapkričio 2 d. 8, 9,30, 11, nuo 16 val. Švč. Sakramento adoracija ir Rožinio malda už mirusius, ir 18 val. Šv. Mišios.

Nemunėlio Radviliškio bažnyčioje

 • Spalio 30 d. 13 val.
 • Lapkričio 1 d. 13 val.

Suosto – Germaniškio bažnyčioje

 • Spalio 30 d. 11.30 Suosto bažnyčioje
 • Lapkričio 1 d. 11.30 Germaniškio koplyčioje

Malda už mirusius kapinėse

Spalio 30 d

 • 12.20 Kiauliškių (Suosto) kapinėse
 • 14.10 Pučiakalnės kapinėse
 • 14.30 Totorkalnio kapinėse

Lapkričio 1 d.

 • 12.20 Straugalių ( Germaniško) kapinėse
 • 14 val. Nemunėlio Radviliškio kapinėse
 • 14.30 Peleniškių ( Medeikių) kapinėse
 • 15.00 Parovėjos kapinėse
 • 12.30 Biržų Naujosiose kapinėse
 • 13.00 Pasvalio g. (Muravankės) kapinėse
 • 13.20 Kęstučio g. kapinėse
 • 14.45 Liepų g. kapinėse
 • 14.20 Kilučių kapinėse
 • 15.00 Klausučių kapinėse

Lapkričio 2 d.

 • 12.30 Juodelių kapinėse
 • 12.50 Šlepščių kapinėse
 • 13.10 Kirkilų kapinėse
 • 13.40 Drąseikių kapinėse
 • 14.00 Užušilių kapinėse
 • 14.20 Latvelių kapinėse

 

XXX eilinis sekmadienis


SKELBIMAI 2022-10-23
•    Šiandien meldžiamės už misijas ir misionierius ir surinktos aukos skiriamos misijų veiklai paremti.
•    Šiandien ir ateinantį savaitgalį po šv. Mišių bus šventinamos žvakės ir žibintai skirti maldai už mirusius.
•    Artėjant mirusiųjų dienai – Vėlinėms kviečiame maldoje prisiminti mirusius. Nuo lapkričio 1 d. iki 8 d. – vėlinių oktavoje melsimės už jūsų mirusiuosius. Bažnyčios gale yra lapeliai kur galėsite įrašyti mirusiųjų vardus už kuriuos norite tomis dienomis maldos.
•    Spalio 29 d. 12 val. Caritas patalpose paskaita – seminaras „Priklausomybių klasta ir pagalba kenčiantiems ir jų artimiesiems“ lektorius kun. Kęsturis Dvareckas. 
•    Lapkričio 1 d. pamaldos sekmadienio tvarka, 17.30 val. gedulinė maldavimų procesija šventoriuje, esant geram orui ir po jos pradėsime vėlinių oktavos Mišias už mirusius. 
•    Lapkričio 2 d. pamaldos sekmadienio tvarka, nuo 16 val. adoracija ir Rožinio malda už mirusius.
•    Ryt 10 val. kviečiame į talką tvarkyti šventoriaus – lapų grėbimas. Nepamirškime pasiimti greblių.


 

Gruodžio mėn. popiežiaus maldos intencija:
Panevėžio vyskupijos: