• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Panevėžio vyskupo vizitacija Suosto ir Nemunėlio Radviliškio parapijose (2019)

Gegužės pradžia Biržų dekanato Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo ir Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos parapijų tikintiesiems buvo ypatinga. Šiose parapijose vyko J.E. Panevėžio vyskupo ordinaro Lino Vodopjanovo OFM vizitacija.

Vyskupijos vyskupas, atlikdamas pastoracinę pareigą, vizituoja savo valdomas parapijas. Lankant ganomuosius, vyskupo tikslas yra skelbti Evangeliją, gaivinti tikėjimą, viltį ir meilę, kviesti išpažinti ir liudyti Kristų, rūpintis tikinčiųjų dvasine gerove. Taip pat siekti, kad Evangelinė žinia paliestų visus parapijos žmones, pažinti parapijos gyvenimą, sužinoti jos aktualijas, stiprinti sielovadą, skatinti visų jos sričių atsinaujinimą. Tai tarsi auditas, numatytas Bažnytinės teisės kodekso.

Vyskupo vizitas parapijose – neabejotinas istorinis įvykis. Mūsų krašte nėra buvę tokios išsamios vizitacijos nuo neatmenamų laikų. Pirmiausia parapijų administratorius klebonas Algis Neverauskas pateikė vyskupijos kurijai dokumentaciją, o po kelių dienų vyskupas Linas Vodopjanovas, lydimas vyskupijos generalvikaro Eugenijaus Styros, atvyko darbinei vizitacijai. Jos metu garbūs svečiai aplankė Nemunėlio Radviliškio bei Suosto parapijų bažnyčias bei jose esančias pagrindines įstaigas, susitiko su žmonėmis.

Nemunėlio Radviliškyje

Viešnagė prasidėjo mokyklos ikimokykliniame skyriuje, kur vaikučiai parodė programėlę, toliau ganytojo laukė svetingai nusiteikusi mokyklos bendruomenė. Vyskupas apžiūrėjo tikybos kabinetą, kitas mokyklos erdves, mielai bendravo su mokytojais ir mokiniais. Šilto, atviro susitikimo metu buvo pasidalinta mintimis tikėjimo klausimais, popiežiaus vizito prisiminimais, vyskupui rūpėjo išgirsti vietos bendruomenės reikšmingiausias aktualijas. Su vyskupu susitiko ir seniūnijos seniūnas Giedrius Kubilius.

Radviliškiečiams ypatingą bendravimo su vyskupu Linu dieną primins jo dovanotos knygos tikybos kabinetui bei knygelės su popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje kalbų rinkiniu. Šios dienos vizitacija buvo skirta susipažinimui su parapijos padėtimi, pajusti jos bendrą situaciją, todėl vyskupas nuodugniai apžiūrėjo Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos bažnyčią, kleboniją – pastaruoju metu atliekančią parapijos bendruomenės namų funkciją (parapijoje negyvena vietos klebonas, ją aptarnauja Biržų kunigai), carito pastatą. Išsiaiškino esamą ūkinę situaciją, kokiame kontekste vyksta pastoracija. Ganytojas aplankė miestelyje esančius O. Milienės senelių globos namus, susitikdamas su jų darbuotojais bei aplankydamas globotinius. Gera buvo stebėti sujaudintus senelių veidus, priimant iš vyskupo rankų šventą paveikslėlį ir ganytojišką palaiminimą... Dažnam iš jų sunku buvo suvokti, kad prie jų lovos palinkęs vyskupas... Išgirdau močiutės žodžius „Kokia Dievo palaima aplankė mane. Dabar tai jau ir mirti nebaisu...“

Suosto parapija

Kita dienos dalis buvo skirta Suosto parapijos lankymui. Germaniškyje vyskupas sustojo Šv. Magdalenos koplyčioje, susipažino su jos džiaugsmais ir rūpesčiais. Tuomet aplankė Germaniškio mokyklą – daugiafunkcį centrą. Direktorius Gediminas Janeliūnas aprodė jaukų šio kaimo kultūros židinį.

Suoste lankoma Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia, šventoriuje palaidoto knygnečio J. Bielinio kapas, užsukama į kaimo bendruomenės biblioteką, kur svečius priima aktyvi parapijietė Aldona Vėjelienė.

Parapijoje esantys Legailių senelių globos namai vyskupą pasitinka erdvūs ir šviesūs. Direktorius Renaldas Simėnas mielai aprodo šią įstaigą – jaukius jos gyventojų kambarius, išsako šių namų džiaugsmus, kurių jau pastaruoju metu yra daugiau nei didelių problemų.

Džiaugtis dabartimi ir siekti, kad būtų geriau

Vizitacija užbaigiama iškilmingąja dalimi – sekmadienį švenčiant šv. Mišias su visa parapijos bendruomene Suosto ir Nemunėlio Radviliškio bažnyčiose. Turbūt Dievo Apvaizda sudėliojo taip, kad baigiamoji vizitacijos diena buvo Gerojo Ganytojo sekmadienis. Ir parapijas aplanko mūsų ganytojas.

Pasitiktas prie šventoriaus vartų, vyskupas, lydimas generalvikaro ir klebono, įžengia į bažnyčią, suklumpa maldai. Po įžanginio ganytojo žodžio, klebonas perskaito parapijos atskaitą – raportą vyskupui apie jos veiklą, paragina parapijiečius būti aktyvesniais ir vieningesniais. Vyskupo kreipimęsi į tikinčiuosius ir homilijoje taip pat nuskamba viltis, kviečianti vienybei, sekmadienio šventimui, raginimas mylėti, išgirsti savąjį pašaukimą ir kurti gyvąją Bažnyčią, kuri nevirstų tik muziejumi. Daugelio nuostabai vyskupas skaito parapijų istorijas. Istorija – tai ir praeitis, ir dabartis, ir ateitis. Šią dieną Ganytojas ypač kviečia melstis – už save, kitus, kunigus, vaikus, mirusius... Dėl vieno tikslo – eiti kartu...

Klebono ir vyskupo pastebėjimai - bėda yra ta, kai daugelis parapijiečių bažnyčiai priklauso tik formaliai, negyvena jos kasdienybe. Parapija – tai mes visi. Vyskupas Linas dalijosi Prisikėlimo džiaugsmu, gerąją žinia, pasklidusia prieš du tūkstančius metų, ragino skaityti Evangeliją, kalbėjo apie pašaukimus į Viešpaties vynuogyną, drąsino paklusti Dievo vedimui. Jėzus yra gyvas tarp mūsų, atiduokime Jam savo likimus, nes Jis geriausiai žino, ko kiekvienam reikia. Jėzų mes galime sutikti kitame žmoguje. Tikėjimas, viltis ir meilė nugali viską.

Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir, visa nugalėję, išsilaikyti. Tad stovėkite, susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryžtu skleisti taikos Evangeliją. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. (Ef 6, 13-16)

Visiems vyskupas linkėjo džiaugtis tuo, kas yra dabar, ir siekti bei tikėti, kad rytoj būtų geriau. Žvelgti su viltimi į ateitį. Ir pats išreiškė viltį, kad bus tik geriau...

Po šv. Mišių abiejose bažnyčiose parapijiečiai labai nuoširdžiai dėkojo J.E vyskupui už parodytą dėmesį, rūpestį savo žmonėmis, sustiprinančius, padrąsinančius žodžius, įkvepiančius liudyti Kristų, gyventi Evangeline tiesa... Klebonas Algis taip pat dėkojo vyskupui ir savo pagalbininkams kunigams vikarams, ypač kun. Ernestui Želviui – daugiausiai savęs atiduodančiam šioms parapijoms bei aktyviausiems parapijiečiams, pagalbininkams pastoraciniame darbe, talkinantiems parapijų ūkinėje veikloje.

Nemunėlio Radviliškyje, pasibaigus iškilmėms, niekas neskubėjo į namus – šventoriuje visų laukė šeimininkės Reginos Ukrinienės vaišės ir vietos muzikantai „Santaka“.  Ekscelencija mielai bendravo su parapijiečiais, kiekvieną pastebėdamas, pakalbindamas. Vyskupas susitiko su naujuoju Biržų savivaldybės administracijos direktoriumi Vidu Eiduku. Svečių priėmimu pietums vizitacijos metu rūpinosi ūkininkų Astos ir Romualdo Misevičių šeima. Parapijų referentė Sandra, dėkodama parapijiečių vardu J. E. vyskupui Linui, pastebėjo, jog šiomis dienomis Šv. Dvasia sudrebino parapiją. Vyskupui linkėjo būti apglėbtam Viešpaties rankų, kad jis galėtų savo rankomis ir širdimi apglėbti savo ganomuosius. Linkėjo būti laimingu vyskupu. Parapijose visi įsiamžino istorinėse nuotraukose.

  

Sandra Balodytė,
parapijų referentė, tikybos mokytoja, katechetė

Autorės ir sesers Jūratės Marcinkevičiūtės nuotraukos