• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

Sena Nauja svetainė
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Meilės Dangiškajai Motinai šventėje (2018)

Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia didžiuojasi savo titulu, nes nedaug Lietuvoje yra bažnyčių, turinčių šį vardą. Dievo Motinos Marijos garbei skirtoji bažnyčia kasmet rugpjūčio mėnesį sulaukia ypatingo dėmesio, nes čia švenčiami tituliniai metiniai atlaidai. Šventė susiejama su Žoline – Marijos Ėmimu į Dangų.

Į iškilmes gausiai suvažiuoja kraštiečiai iš visų šalies ir užsienio kampelių. Tai tradicija, kurios turbūt niekas nesugriautų. Ačiū Dievui, kad ta tradicija nėra tik giminių ir draugų pasisvečiavimas, bet visuomet dar vis prisipildo pilna bažnytėlė vietinių ir svečių, skubančių melstis, dėkoti ir paprašyti Dangaus malonių, Mergelės Marijos globos sau ir artimiesiems.

Šių metų atlaidų rytą dangus atrodė gan rūstokai, žadėdamas ir lietų, ir negailėdamas vėjo šuorų. Tačiau šie dalykai neatbaidė žmonių, skubėjųsų į iškilmes. Maldininkų prisirinko itin gausiai, puikios nuotaikos neišgąsdino gamta. Ir oras pasitaisė, tarsi priimdamas tikinčiųjų maldas.

Šventąsias Mišias aukojo kunigas Ernestas Želvys, koncelebravo ir pamokslą pasakė kunigas svečias iš Latvijos Auces parapijos (Dobeles r.) Uldis Cesnieks. Latvis kunigas kalbėjo apie šv. Mišių prasmę, jų naudą žmogaus išganymui, būtinybę švęsti sekmadienį. Jis ragino nepasiduoti silpnumams, turtams, bet įsiklausyti į kunigų perduodamus žodžius, priimti Dievo gailestingumą, atleidimo malonę, ir taip švęsti gyvenimą, kurio centras yra Viešpats – kelias, kurį mums nurodo Jėzus. Kunigas Ernestas vis iš naujo kalbėjo apie meilę Dievui ir artimui, kviesdamas žmogų įsipareigoti tiek nedaug – gyventi tikėjimu ir meile, ir remtis Mergelės Marijos pavyzdžiu, ištariant „taip“ Dievo valiai, o Dangiškajai Motinai užtariant, siekti dangaus. Einant tokiu keliu, būsime laimingi žemėje ir kaupsime turtus amžinybei.

Iš tikrųjų šį sekmadienį bažnyčioje vyravo meilė. Žmonės šypsojosi, meldėsi, linkėjo ramybės, apkabindami šalia esantįjį... Džiaugėsi ir tikriausia širdyje suprato, kokia laimė turėti joje Dievą bei arti savęs brangius žmones. Juk ne žemiškasis turtas gali padaryti mus laimingais, jei nebus dvasinių dalykų, pakylėjančių aukštyn...

Pašventinti ir pasmilkyti žolynai kaip apsaugos ženklai parkeliavo į kiekvieno namus, kad juose būtų ramu gyventi. Pasisotinus Eucharistine Duona, priimant patį Jėzų į širdį, dvasinė ramybė ir stiprybė aplankė kiekvieną... Pilnai dalyvavus Eucharistinėje puotoje, pelnyti atlaidai turėjo visus įkvėpti naujiems darbams, Dievo ir artimo meilės tarnystei kasdienybėje.

Eucharistinė procesija aplink bažnyčią – dar vienas meilės žingsnis link Dievo. Švč. Sakramento garbinimas, maldos Švč. Mergelei Marijai – tarsi žmonių širdžių nupintas vainikas, tarsi sąlytis čia ir ten. Nesuskubo žmonės iš bažnyčios, nes tokioje sakralioje erdvėje daugeliui norėjosi būti.

Ačiū kunigams už maldą, žodį, dvasinį pakylėjimą. Ačiū Biržų jauniesiems ateitininkams iš Kaštonų mokyklos su vadove Rasa Stanulevičiene, giedojusiems šv. Mišiose. Jie atvežė jaunystę į parapiją, parodydami, kad ir januoliai moka melstis, šlovinti Dievą.

Šventė, kaip įprasta, tęsėsi šventoriuje, skambant vietos „Santakos“ kapelos melodijoms ir dainoms. Ačiū jiems, jų vadovei Zitai Beliakienei. Ir kaipgi Nemunėlio Radviliškio Žolinė be gardžių vaišių... Dėkojame parapijos geradariams ūkininkams Astai Ir Romualdui Misevičiams už skanią ekologišką košę. Čia - padėkos, sveikinimų žodžiai vieni kitiems, susitikimai, buvimas kartu. Kas žino, ko iš mūsų per kitus atlaidus gali nebūti... Tad mylėkime šiandien, kurkime meilės šventes vieni kitiems. Dangaus meile mes tikrai visi esame apdovanojami,- tik matykime, pajuskime ir priimkime...

Nemunėlio Radviliškio parapijos referentė
Sandra Balodytė

Autorės nuotraukos:
Kunigai Ernestas Želvys ir Uldis Cesnieks aukoja šv. Mišias
Procesija aplink bažnyčią
Agapė ir padėkos bažnyčios šventoriuje