• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Marijos Legionas

Apie Marijos Legioną

Marijos legionas yra katalikų susivienijimas, kuris su Bažnyčios pritarimu ir Dievo Motinos vedimu susibūrė į bendruomenę. Kas galėjo pagalvoti, kad kelių žmonių kassavaitiniai susibūrimai virs į pasaulinę organizaciją, šiandien skaičiuojančią apie 2,2 mln. aktyvių narių ir 10 mln. besimeldžiančių.

Marijos gimimo išvakarėse, 1921m. rugsėjo 7 d., grupelė pasauliečių, vadovaujami Frank Duff, Dubline, Airijoje, įkūrė „Mūsų mylimos gailestingosios Ponios“ bendruomenę, kuri nuo 1925 metų vadinama „Marijos legionu“.

„Visas žmonių gyvenimas, tiek asmeninis, tiek bendruomeninis, pasireiškia kova, dažnai dramatiška, tarp gėrio ir blogio, tarp šviesos ir tamsybių“ (Gaudium et Spes 13). Legionieriai viliasi savo vertingumą dangiškajai Karalienei išreikšti ištikimybe, dorybėmis ir drąsa. Todėl Marijos legionas yra įkurtas tarsi armija, ypatingai pavyzdžiu imant senovės Romos karinį legioną. Iš jo ir „pasiskolina“ pavadinimą, bei kitus ženklus. Tik Marijos legiono ginklai yra malda ir artimo darbai.

Marijos legionas yra tarptautinis katalikų pasauliečių judėjimas. Jo tikslas yra bendradarbiavimas su Bažnyčia, liudijant ir platinant tikėjimą. Sekdami Kristaus kvietimu – troškimu „kiekvieną patraukti prie savęs“, legionieriai bando prakalbinti žmogų ir jį patraukti arčiau Dievo ir Kristaus. Ir tai jie daro su Marijos pagalba, kuri priėmė Kristų, veikiant Šv. Dvasiai, į savo įsčias, kuri lydėjo savo Sūnų žemiškoje kelionėje, kuri stovėjo po kryžiumi, kuri tapo visų brolių seserų motina – Bažnyčios Motina.

Marijos legionieriai nori kaip Marija artime atpažinti Kristų ir Jam tarnauti. Ir ta tarnystė pasireiškia įvairiai: tiesioginiais apaštalavimo darbais, patarnavimais, kasdienė rožinio malda ar valandų liturgija (brevijorius) ir kasdienės Šv. Mišių aukos šventimu.

Dešinėje matomas taip vadinamas „Vexillum Legionis“, Marijos legiono atributas, buvo sukurtas pagal romėnų legiono standartus. Viršuje įprastą erelį pakeitė balandis – Šv. Dvasios simbolis. Po balandžiu ant skersinio užrašas „Legio Mariae“ (Marijos legionas). Tarp užrašo ir koto, tulpės ir lelijos formos ovale, pavaizduotas Nekaltas Prasidėjimas (stebuklingasis medalikėlis). Kotas stovi ant žemės rutulio. Visa tai reiškia, kad pasaulis turi būti Šv. Dvasios „užkariautas“, kuri veikia per Mariją ir jos vaikus – tikinčiuosius. 

Marijos Legiono šūkis: Per Mariją prie Jėzaus. 

Legiono veikla Lietuvoje

Legionieriai Biržuose

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijoje Marijos Legionas buvo įkurtas 1996 m. gruodžio mėnesį. Tuo metu klebonavęs kun. Stasys Kazėnas per Mišias pakvietė parapijiečius dalyvauti Marijos Legiono veikloje. Pirmajame susirinkime dalyvavo iš Čikagos atvykusi daugelio Legiono prezidiumų steigėja Marija Smilgaitė. Ji supažindino su Legiono veikla. Buvo išrinktas prezidiumo vardas – Motina Meilingoji.

Marijos Legionas susideda iš aktyvių narių ir maldos pagalbininkų. Aktyvieji nariai turi į savaitę dirbti 2 val. gailestingumo darbų, ligonių lankymas ar kt. Taip pat kiekvieną sekmadienį dalyvauti prezidiumo susirinkime, kuris vyksta po rytinių Mišių parapijos namuose (Rotušės g. 4). Susirinkimo metu meldžiamės Legiono kortelėje esančiomis maldomis (į Šv. Dvasią, dalį rožinio, Catena ir pabaigos maldas). Tarpais tarp tų maldų yra skaitomas Marijos Legiono atminties vadovėlis, aptariami ir paskirstomi darbai. Susirinkime dalyvauja ir kun. Povilas Bartkevičius.

Nariai pagalbininkai – tai žmonės, kurie kiekvieną dieną įsipareigoja sukalbėti visas Legiono kortelėje esančias maldas, kurių didžiąją dalį sudaro rožinio dalis. Dauguma narių pagalbininkų yra vyresnio amžiaus, mažai judantys ar sergantys.

Pagrindinė veikla yra ligonių ir narių pagalbininkų lankymas namuose, ligoninėje, dalyvavimas bažnytiniuose renginiuose. Kiekvieną ketvirtadienį ligoninėje yra pereinama per palatas ir surašomi ligoniai, norintys priimti sakramentus.

Šv. Liudvikas Marija iš Montforto yra pasakęs: „Marijos niekuomet negalima atskirti nuo Šv. Dvasios.“ To įsitikinimo vedini Marijos legionieriai stengiasi nuolat rimtai patys šventėti ir per Mariją, veikiant Šv. Dvasiai, kitus prie Jėzaus vesti.