• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Maldos už kunigus grupė

Kviečiame į Maldos už kunigus grupę

Malda apglėbkime kunigus ir pakylėkime juos į Dievo artumą. Drauge melskime, kad Viešpats subrandintų kunigų pasiaukojimą ir ištikimybę per dienos kaitrą, nakties tamsą ir vienatvės akimirkas stiprintų ištverme tarnauti Dievui ir drąsiai nešti žmonėms Jo šviesą.

  • Įsisūnykime kunigą malda. Melskimės ir aukokime už juos viską – mūsų džiaugsmą, silpnumą ir vargus.
  • Neškime šią žinią, skatinkime už kunigus melstis ir aukoti savo skausmą bei viltį ligonius, senelius, neįgaliuosius.
  • Prisijunkime prie Maldos už kunigus grupelės parapijoje, įsipareigodami drauge su bendruomene melstis už jos kunigus.
  • Įžiebkime naujus Maldos už kunigus židinius parapijose, savo namuose, šeimoje, tarp bendraminčių.

Kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį 17 val. Švč. Sakramento adoracija, 18 val. šv. Mišios.

Koordinatorė Stasė Eitavičienė 8 687 30059

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės malda už kunigus

O Jėzau, Amžinasis Aukščiausiasis Kunige, paslėpk ir saugok savo Švenčiausioje Širdyje visus kunigus. Išlaikyk be dėmės jų pateptas rankas, kuriomis jie kasdien liečia Tavo Švenčiausiąjį Kūną. Išsaugok tyras jų lūpas, kuriomis jie geria Tavo Brangiausiąjį Kraują. Išlaikyk jų širdis, paženklintas neišdildoma kunigiškos garbės žyme, tyras ir laisvas nuo žemės purvo.

Tegul jie dega Tavo meile ir telieka tau ištikimi. Saugok juos nuo sugedusio pasaulio. Suteikęs jiems duonos ir vyno perkeitimo galią, pakeisk jų širdis. Palaimink jų darbus gausiu derliumi, o po mirties suteik jiems amžinosios garbės vainiką. Amen.

Šventoji Kūdikėlio Jėzaus Terese, išmelsk Lietuvai šventų kunigų.

Pasimelskime Tėve mūsų, Sveika, Marija, Garbė Dievui...

Grupeles remia Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos seserys