• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Klebono kunigystės trisdešimtmetis (2019)

Sek­ma­die­nį, Su­mos šv. Mi­šio­se ti­kin­tie­ji mel­dė­si už Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios kle­bo­no de­ka­no Al­gio Ne­ve­raus­ko ku­ni­gys­tės tris­de­šimt­me­tį. Pas­vei­kin­ti kle­bo­no atė­jo pil­nu­tė­lė baž­ny­čia pa­ra­pi­jie­čių. Bu­vu­sio sa­vo kle­bo­no ne­pa­mir­šo ir Pas­va­lio ti­kin­tie­ji – jų at­vy­ko vi­sas bū­rys. Ma­lo­niai kle­bo­ną pra­džiu­gi­no ir iš Za­ra­sų at­vy­kę bro­lis ir se­suo, ku­rie per­da­vė nuo­šir­džiau­sius svei­ki­ni­mus nuo 94-erių me­tų ma­mos.

Skaityti daugiau birzietis.lt