• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Katalikių moterų draugija

Biržų katalikių moterų draugija 

Rotušės g. 4, 41174 Biržai.
Atsikūrė 1994 m.
Draugija vienija apie 50 narių. Pirminikė Rima Zuozienė. 

Katalikių moterų draugijos aktyvas 2007 m. Po Adventinio renginio. 

Biržų katalikių moterų draugijos narės LKMS 100-ųjų metinių minėjime su kapelionu monsinjoru J.Antanavičiumi (Kaunas, 2008 m. Birželio 7 d.). 

Mūsų kredo 

Tapkime tikra ir vaisinga Jėzaus vynmedžio šakele,
priimkime Jį į savo gyvenimą tokį, koks jis nori ateiti:

Kaip Tiesa, kuri turi būti pasakyta,
Kaip Gyvenimas, kokį reikia gyventi,
Kaip Šviesa, kurią reikia uždegti,
Kaip Meilė, kokia reikia mylėti,
Kaip Kelias, kuriuo reikia eiti,
Kaip džiaugsmas, kurį reikia teikti,
Kaip ramybė, kurią reikia skleisti,
Kaip Auka, kuri turi būti paaukota.

Mūsų šeimose ir tarp artimųjų.

Motina Teresė 

Mūsų tikslai 

  1. Biržų KMD narės stengiasi dvasiškai tobulėti ir siekti vis gilesnio Dievo malonės gyvenimo.
  2. KMD narės dalyvauja katalikiškoje veikloje pagal Romos Katalikų Bažnyčios nuostatus, išlaikant vienybę su Popiežiumi ir vyskupais.
  3. Savo uždaviniais Biržų KMD narės laiko:
  • ugdyti Dievo ir Tėvynės meilę, krikščioniškas šeimos tradicijas ir tarpusavio supratimą, diegti visuomenėje katalikišką požiūrį į santuoką ir moterį, skatinti pareigingumą, asmeninę iniciatyvą, atsakomybę bendruomenei;
  • padėti švietimo ir katechezės darbe, kad būtų ugdoma vaikų ir jaunuolių asmenybė ir krikščioniška moralė;
  • steigti katalikų kultūros ir švietimo, dvasinės ir socialinės paramos židinius, kad, remiantis krikščioniškos moralės pagrindais, formuotųsi nauja visuomenės, kurioje santykiai būtų grindžiami krikščioniškų vertybių sistema;
  • propaguoti visuomenėje artimo meilę, krikščionišką užuojautą nelaimės ištiktiems, tarpusavio paramą ir nesavanaudišką pagalbą;
  • analizuoti šeimos, moters ir vaiko problemas, siekti, kad būtų priimti įstatymai ir norminiai aktai, puoselėjantys motinystę, ginantys šeimos, moters ir vaiko interesus.