• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Jaunimo diena Pumpėnuose (2019)

Pasvalio dekanate jau eilę metų vyksta Jaunimo dienos, kuomet į jas suvažiuoja jaunuoliai iš Panevėžio vyskupijos. Šiemet jaunatviško šurmulio diena pripildė Pumpėnų parapiją. Susirinko apie keturis šimtus dalyvių. Į Pumpėnus vyko ir biržiečių jaunuolių grupė su kunigu Ernestu Želviu bei mokytojomis Rasa Stanulevičiene ir Sandra Balodyte.

Renginio pradžia nuteikė smagiai – atvykstančius pasitiko Panevėžio K. Paltaroko gimnazijos pučiamųjų orkestras. Sveikinimo žodį tarė Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčios klebonas Domingo Avellaneda IVE. Dienos veikloje jam talkino kunigai iš įvairių vietų bei seminaristai iš Kauno kunigų seminarijos. O veiklos iš tiesų buvo daug ir įvairios. Po registracijos, atributikos įsigijimo, visi bažnyčioje dalyvavo konferencijoje - klausėsi paskaitos apie viltį, galėjo lektorei pateikti klausimus. Konferencijoje išsakytos mintys:

  • stengtis blogybėje įžvelgti gėrį;
  • neviltyje imtis veiksmo;
  • per maldą ir santykį su Dievu remtis Juo.

Viltis – transcendentinė Dievo savybė, o viltį atima nuodėmė. Reikia žmogui naudotis Susitaikinimo sakramentu – atgauti viltį antgamtiniu būdu. Būtina praktikuoti tris dieviškąsias dorybes – tikėjimą, viltį ir meilę.

Kunigas Domingo pabrėžė, jog jaunimas turi turėti viltį, nes jis – mūsų ateities viltis. Kunigas kalbėjo pavyzdžiais ir palyginimais. Kvietė jaunus žmones puoselėti dorybes ir jomis gyventi.

Bažnyčioje netrukus pasirodo garbingas svečias – Panevėžio vyskupas J.E. Linas Vodopjanovas OFM. Nuskamba vyskupo sveikinimas jaunimui. Jis taip pat kalbėdamas pratęsia mintį apie dorybes: Jėzus duoda žmogui apsčiai visko, tik tegul būna pats Jėzus mūsų gyvenimuose. Turime Jį įsileisti... Dievas veda į Bažnyčios gyvenimą, o per ją – keliaujame į galutinę Viltį.

Dienos veiklos – įvairūs užsiėmimai ir katechezės. Sportas ir žaidimai keičia teminius užsiėmimus, kurių būta pasirinktinai kiekvienam dalyviui pagal norą. Vieni rinkosi Jonės „Tanzanija... ne taip ir toli“, kiti – seminaristo Dainiaus veiklą „Pašaukimas – seminarija“. Mergaitės galėjo dalyvauti Agnės užsiėmime „Esi verta daugiau“, berniukai – kun. Domingo „Esi vertas daugiau“. Ateitininkai dalyvavo „Ateitininkijoje“, o ses. Aušros Vartų Marija vedė užsiėmimą „Idealas – idealus“. Kun. Tobias bendravo su grupe anglų kalba tema „The goal of life“.

Vakarop dienos dalyviai vėl rinkosi į bažnyčią - maldai. Norintys atliko išpažintį. Atvyko kitas garbus svečias - Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Jis su kunigais aukojo šv. Mišias. Homilijoje vyskupas kalbėjo apie Gerąjį Ganytoją (Jaunimo dienos vyko Gerojo Ganytojo sekmadienio išvakarėse), kvietė melstis už pašaukimus. Jis sakė, jog Dievą galima sutikti gatvėje, tai yra – žmonėse. Diena prasideda, kai kiekviename žmoguje matai brolį ir seserį. Tuomet dvasios šviesa gyvena mumyse. Kvietė savo gyvenimu parodyti Dievą kitiems, ragino pasiryžti būti šviesa kitiems.

Klebonas Domingo dėkojo vyskupui, padariusiam šią dieną tikra švente bei Mišiose giedojusiam Vilniaus Gailestingumo šventovės chorui.

Jaunimo dienų baigiamasis akcentas – koncertas jaunimui priešais bažnyčią. Kas ruošėsi į namus, kas šnekučiavosi, vaišinosi, kas skubėjo įsiamžinti nuotraukose... Atrodė, niekam diena neprailgo, nes buvo smagi, prasminga kūnui ir dvasiai.

 

Sandra Balodytė