• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Gyvojo Rožinio draugija 2019

Biržų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos veiklos – maldos ataskaita už 2019 m.

Mūsų Gelbėtojas Dievas "troškta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų pažinimą" (1 Tim 2, 4).

2019 metus pradėjome melsdami Dievo palaimos, Švč. M. Marijos globos popiežiui Pranciškui, popiežiui emeritui Benediktui XVI, vyskupams, kunigams, diakonams, klierikams, vienuoliams, Gyvojo Rožinio nariams, Biržų dekanatui, savo artimiesiems ir viso pasaulio žmonėms.

Prašėme Švč. M. Marijos apgynimo, kad Biržuose, žmonėse, visame pasaulyje būtų ramybė, kad bažnyčia vienytųsi, meldėmės už krikškčionių vienybę, nes sausio mėn. trečioji savaitė skirta maldoms už krikščionių vienybę. Meldėme mūsų parapijos bažnyčios globėjo arkangelo Mykolo pagalbos, prašėme, kad piktasis nepultų žmonių, kad bažnytinėse draugijose būtų sutarimas, kad neteistume vieni kitų, nes tik vienas Dievas yra teisus, nes Didžiausias įsakymas yra: "Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visu protu. Mylėk savo artimą kaip save patį."

Sausio mėn. 13 d. šv. Mišiose meldėmės už gyvus Gyvojo Rožinio kalbėtojus ir paskutinį sekmadienį, 27 d. - už mirusius Gyvojo Rožinio kalbėtojus. Kiekvieno mėnesio antrą sekmadienį votyvos šv. Mišiose meldėmės už gyvus, o paskutinįjį, ketvirtąjį sekmadienį - už mirusius Gyvojo Rožinio kalbėtojus. Sumos šv. Mišiose meldėmės už prie Televizijos bokšto Vilniuje už Lietuvos laisvę žuvusius žmones. Sausios trečioji buvo skirta maldoms už krikščionių vienybę. Meldėmės kiekvieną paskirtą dieną.

Vasario 2 d. Gyvojo Rožinio narių užprašytose šv. Mišiose meldėmės už kunigus jų gimtadienių progra: kun. Povilą (02-02) ir dekaną kun. Algį (02-05). Kunigus pasveikinome. Šią dieną taip pat švenčiamas Kristaus paaukojimas (Grabnyčios). Tikintieji bažnyčiose dalyvavo procesijose su žvakėmis. Metų bėgyje meldžiamės ir prašome Gerojo Dievo gailestingumo ir atsivertimo malonės gerojo Dievo nepažįstantiems.

Vasario 16 d. maldomis dėkojome už Lietuvos nepriklausomybę.

Balandžio 6-oji - Gavėnios pradžia. Jos metu ėjome Kryžiaus kelią penktadieniais ir sekmadieniais bendroje procesijoje su apmąstymais ir giesmėmis. Per procesiją ir pavieniai kitomis dienomis jau daug metų tai praktikuojame. Taip pat žmonės pasiskirstę grupelėmis ir kiekvieną dieną, kaip ir Gyvajame Rožinyje, atskiromis Kalvarijos stočių maldomis meldėsi bažnyčioje. O pilni Kalvarijos kalnai buvo giedami Didįjį šeštadienį nuo 14 val. Maldoms vadovavo kun. Ernestas Želvys. Nuoroda į straipsnį birzietis.lt

Balandžio 14 d. meldėmės Gyvojo Rožinio kalbėtojų intencija už kun. Ernestą Želvį, jo 6 metų kunigystės sukakties proga.

Mūsų bažnyčioje Švč. Sakramento adoracija vyksta ištisus metus. Ketvirtadieniais — meldžiamės už kunigus, klierikus, pašaukimus. Penktadieniais — Švč. Jėzaus Širdies garbei adoracija. Šeštadieniais - tylos adoracija. Tylios maldos mūsų Dangaus ir žemės karalienei - švč. Mergelei Marijai.

Balandžio 21-22 d. Jėzaus Kristaus Prisikėlimo diena. Prieš šventes tvarkėme kunigų kapus, šventorių. Nors mūsų bažnyčioje kiekvieną dieną prieš vakarines šv. Mišias yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis, nuo gegužės 28 dienos (Atvelykio) visus kvietėmės melstis Dievo Gailestingumo maldomis.

Gegužės 19 pasaulinė Marijatono diena. Iš Kauno buvo atvykę Marijos radijo atstovai kunigai ir savanoriai. Visi su visu pasauliu meldėmės ir dėkojome švč. Mergelei Marijai prašydami taikos pasauliui ir vienybės.

Gegužės 23 d. susirinkę dekanato Gyvojo Rožinio būrelio vadovai aptarėme 2019 m. kovo 12 d. Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos aktyvo pasitarimo medžiagą.

Gegužės 26 d. meldėmės ir dėkojome Dievui už mūsų Gyvojo Rožinio dvasios vadovo kun. Algio Neverausko kunigystės 30-metį.

Gegužės mėnuo skirtas mūsų mylimai Švč. Mergelei Marijai, todėl kiekvieną dieną meldėmės Rožinio ir gegužinių pamaldų maldomis, giedojome giesmes. Tie, kuriems sunku pasiekti bažnyčią, į gegužines pamaldas rinkosi būreliais pas kaimynus, bendruomenės namuose, koplyčiose prie išpuoštų kryžių, įrengtų altorių. Ši tradicija ypač gyva kaimuose.

Gegužės 29 dieną užprašytose šv. Mišiose meldėmės už kunigą Povilą Bartkevičių jo vardo dienos proga.

Birželio 9 dieną—Sekminės. Šv. Dvasios atsiuntimo iškilmė. Po šv. Mišių Gyvojo Rožinio būrelio vadovai, kalbėtojai, dvasios vadovas A. Neverauskas susirinkome į dekanato Gyvojo Rožinio draugijos ataskaitinį susirinkimą. Susirinkime aptarti rūpimi klausimai, kalbėtasi, agapėje bendrauta. Dvasios vadovas gerb. dekanas išsakė daug naudingų patarimų, minčių, atsakė į rūpimus klausimus.

Birželio mėnesį grupė piligrimų, vadovaujami kunigo E.Žetvio keliavo į Šiaurės Italiją į Paduvą (06-13) pasimelsti į šv. Antaną. Aplankė Veroną, Veneciją, Turiną. Turine jau 4 šimtmečius saugoma ypatingoji Turino drobulė, Jėzaus Kristaus įkapės, didžiausias Katedros lobis.

Birželio 29 d. - Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė. Procesija su Kristumi — per Biržų miestą. Ankstų rytą paruošėme, papuošėme altorėlius. Visose procesijose dalyvavome su tautiniais rūbais.

Liepos 5 d. vykome į piligriminę kelionę, į Žemaičių Kalvarijos atlaidus.

Liepos 27 d. 50 žmonių grupė dalyvavo Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos kongrese Ramygaloje.

Liepos 28 d. Gyvojo Rožinio užprašytose sumos šv. Mišiose meldėmės ir atsisveikinome su kunigu Ernestu Želviu, kuris buvo paskirtas į Pasvalio parapiją. Bendravome atsisveikinimo agapėje. Dalyvavo ir svečiai iš Latvijos.

Rugpjūčio mėnesj 50 maldininkų vykome į piligriminę kelionę į Krekenavos mažąją baziliką švęsti švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidų. Daug Biržų parapijos tikinčiųjų taip pat dalyvavo ir Žolinės atlaiduose Biržų dekanate, Vabalninko ir Nemunėlio Radviliškio bažnyčiose.

Rugpjūčio 18 d. per Sumos šv. Mišias meldėmės už Gyvojo Rožinio atkūrėją Bronių Strazdą ir už kitus kunigus, tarnavusius mūsų bažnyčioje, kurie palaidoti bažnyčios šventoriuje ir už seseles vienuoles.

Rugsėjo 14 d. vykome į Šiluvą, į kasmetinius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus. Meldėmės Švč. Mergelės Marijos bazilikoje ir Apsireiškimo koplyčioje.

Rugsėjo mėn. gausus būrys maldininkų vykome į Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidus Šiluvoje, kur kartu su visos Lietuvos tikinčiaisiais dėkojome Švč. Mergelei Marijai už mums dalinamas dovanas, savo meilę, savo Užtarimą, kurio meldžiame kiekvieną mielą Dievo mums dovanotą dieną.

Rugsėjo 14 d. mums ypač brangi Šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventė. Papuošti kryžiai, uždegtos žvakutės, melstąsi prie kryžių. Dalyvauta procesijoje ir gautas palaiminimas Šv.Kryžiaus relikvija. Grupelėmis žmonės taip pat vyksta ir į Suosto šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios titulinius atlaidus.

Ypač gražiai kryžius prižiūri, tvarko ir puošia kaimiškų parapijų tikintieji. Biržietė Gyvojo Rožinio draugijos narė mūsų Anelė irgi 15 kilometrų iš miesto važinėja dviračiu ir tvarko aplinką, sodina gėles prie katalikių moterų pastatyto kryžiaus kelyje Biržai - Panevėžys.

Spalio 27 d. šventėme Šv. Arkangelo Mykolo atlaidus. Kiekvieną dieną šio dangiško globėjo meldžiame ginti mus nuo velnio žabangų. To prašė mūsų Ir Šv. Tėvas Popiežius Pranciškus.

Visą spalio mėnesį prieš vakarines Mišias, sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias meldėmės Rožinio malda. Spalio mėn. Šv. Tėvas Popiežius Pranciškus prašė žmonių, kad Rožinio malda būtų užbaigiama malda „Tavo apgynimo šaukiamės, malda į šv. Juozapą, taip pat, kad BAŽNYČIOJE ir ŽMONĖSE būtų ramybė ir kad gintų ir saugotų nuo velnio niekšybės ir žabangų nuolankiai melstis ir prašyti šv. arkangelo Mykolo užtarimo.

Spalio mėnuo yra skiriamas Švč. Mergelės Marijos rožiniui. Kasdien šį mėnesį meldėmės bažnyčioje, negalintys vaikščioti namuose maldai vienijosi su Marijos radijumi.

Lapkričio mėnesj meldėmės už mirusiuosius narius, a.a. kunigus ir savo artimuosius.

Lapkričio 17 d. didžiulis maldininkų pilnas autobusas vyko į Vilnių, Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus. Meldėmės Dievo Gailestingumo šventovėje, arkikatedroje.

Mirus Gyvojo Rožinio nariui, dalyvaujame laidotuvėse, meldžiamės rožinio, Dievo gailestingumo maldomis. Prižiūrime kunigų kapus. Piname atlaidams vainikus ir puošiame bažnyčią. Rudenį grėbiame lapus.

2019 gruodžio 28 dieną susirinkime aptarėme bažnytinius reikalus. Susirinkime dalyvavo dekanas Algis Neverauskas, kunigas Povilas Bartkevičius, klierikas Justas Kavaliauskas, Gyvojo rožinio kalbėtojai ir bažnyčios aktyvas.

Gavėnia - susikaupimio, atgailos, gerų darbų, pagalbos stokojančiam, prašančiam ir neprašančiam, atjautos, ligonių lankymo (ir visus metus) aukojimo, supratimo, užjautimo metas. Nereikia to priminti, nes Viešpaties Jėzaus žodžiai: „Ką padarėte vienam iš mažiausiųjų brolių - tą padarėte MAN".

Parengė Konstancija Zita Sabeckaitė