• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Gyvojo Rožinio draugija 2017

BIRŽŲ DEKANATO GYVOJO ROŽINIO DRAUGIJOS VEIKLOS—MALDOS ATASKAITA UŽ 2017 METUS

Sausio mėnesio 1-8 dienomis (antrą mėnesio sekmadienį, 8 d.) pradėjome Naujuosius viešpaties metus, meldžiantis šv.Mišiose už gyvus Gyvojo Rožinio kalbėtojus,prašant Dievo palaimos ir Švč. M.Marijos globos.

Metų bėgyje yra užprašomos šv.Mišios už mums tarnaujančius kunigus jų

gimtadienių,kunigystės ir kitų jubiliejų proga,taip pat yra užprašomos šv.Mišios už garbingus

jubiliejus švenčiančius Gyvojo Rožinio kalbėtojus.

Vasario 3 d. po vakaro šv.Mišių vyko parapijos susirinkimas į kurį pakvietė dekanas A.Neverauskas ir vikarai. Bažnyčios komitetas tarėsi apie einamuosius reikalus, taip pat kalbėjome apie Gyvojo Rožinio kongresą, kuris 2017 m. vyks Biržų dekanato Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje.Sutarėme dar ne vieną kartą susitikti ir aptarti kongreso reikalus.

Dekanato rožinio maldininkai mėgsta piligrimines keliones, kurios organizuojamos nuo 1993 metų ir noriai jose dalyvauja.

Vasario 11 d. dalyvavome Švč.Sakramento adoracijoje.Šv. Mišių metu kunigai teikė Ligonių sakramentą.

Vasario 18 d. -Šv. Sakramento adoracija 8.30—18,meldėmės tyloje,nes šeštadieniais mūsų bažnyčioje vyksta TYLOS adoracijos,kurios žmogui yra BŪTINOS.

Balandžio 21 d. 23 žmonių grupė,vadovaujama Biržų Šv.Jono Krikštytojo parapijos vikaro vyko į piligriminę kelionę švęsti Atvelykio Vatikane.Pagrindinis kelionės tikslas buvo priimti Popiežiaus Pranciškaus palaiminimą ir kartu melstis.

Balandžio 29-30 d.d. Biržų Šv.Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko vidinio išgydymo pamaldos, kuriose dalyvavo Mažieji broliai kapucinai. Katechezė „Švč.M.Marijos iš Nazareto,bažnyčios Motinos-krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla1'.

Gegužės 13 dieną nedidelė grupelė G.R. kalbėtojų dalyvavo Fatimos-Švč.M.Marijos apsireiškimo 100-ųjų metinių minėjime. Vyko autobusu,grįžtant aplankė ir daugiau šventų vietų.

Gegužės 13 dieną šventėme Biržų dekanato Suosto parapijos Šv.kryžiaus Išaukštinimo naujosios bažnyčios 10 metų pašventinimo sukaktis.Pirmą kartą į iškilmes atvyko Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Jo Ekselencija buvo maloniai nustebintas šventėje išvydęs daug tikinčiųjų. Neslėpė nesitikėjęs, kad šioje mažoje parapijoje sutiks tiek daug maldininkų.

Gegužės mėnuo skirtas mūsų mylimai Švč. M. Marijai, todėl kiekvieną dieną meldėmės rožinio ir gegužinių pamaldų maldomis, giedojome giesmes.

Gegužės 30 d. į Biržus atvyko Panevėžio vyskupijos G.R. vadovė N. Gylienė. Dekanas gerb. A.Neverauskas, N. Gylienė ir aš vykome į Vabalninką susitikti su Vabalninko parapijos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų klebonu kan. Kunigu Povilu Miškiniu, su Vabalninko G. R. būrelio vadove R. Remeikiene ir kalbėtojais bei su Vabalninko seniūnijos seniūne Lilija Vaitiekūniene ir aptarti organizacinius būsimo G. R. kongreso reikalus.

Birželio 7 ir 18, kaip jau įprasta kunigas E.Želvys organizavo išvyką į Skaistkalnę švęsti Sekminių ir Devintinių. Į Devintinių iškilmes kunigas Ernestas iš Žemaitijos buvo pasikvietęs dūdų orkestro muzikantus, kad jie pritartų giesmėms.

Birželio 18 d, Devintinių procesija su Švč. Sakramentu keliavo Biržų miesto gatvėmis, giedodami giesmes ir melsdamiesi. Procesijai vadovavo dekanas kunigas A. Neverauskas ir vikaras P. Bartkevičius.

Birželio 24 d. atsisveikinome su ilgamete G. R. komiteto nare Eleonora Šimonyte. Ji visus metus meldėsi G. R., turėjo nemažai grupelių G. R. kalbėtojų, organizuodavo Kalvarijų kalnų kalbėtojų būrelius kiekvienais metais. Nuoširdžia malda palydėjome pamaldžiąją Eleonorą j Dievo namus.

Birželio 24 —ąją šventėme titulinius Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atlaidus.

Dar nuo pavasario G. R, kalbėtojos rūpinomės, kad būtų pagal galimybes atnaujinti bažnytiniai tautiniai rūbai.

Birželio 25 d. pasipuošusios atnaujintais tautiniais rūbais su kitais maldininkais trim dideliais autobusais vykome į Vilnių, į ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO Paskelbimą PALAIMINTUOJU į BETIFIKACIJOS iškilmes Katedros aikštėje. Meldėmės ir dėkojome Dievui už didelę dovaną Lietuvai ir Lietuvos žmonėms. Meldėmės prie Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijų.

Liepos 8 dieną ir vėl piligriminė kelionė į Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Kelionei vadovavo vikaras E. Želvys ir S. Eitavičienė.

Liepos 16 d. nemaža grupė G. R. kalbėtojų su dekanu A. Neverausku nuvežėme į Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo bažnyčią pereinamąjį ROŽINĮ ir dekanato G. R. vėliavą. Dalyvavome šv. Mišiose, po to pabendravome agapėje su Vabalninko parapijos tikinčiaisiais.

Visą liepos mėnesį vyksta pasiruošimas Vyskupijos G. R. kongresui. Su gerb. dekanu važiavome daug kartų, susitikome su vietos jaunimu, ateitininkėmis, jų vadove, su seniūnijos darbuotojais ir atskirais parapijiečiais, aptarėme visus reikiamus klausimus, puošybos ir 1.1.

Vieną dieną grupė Biržų G. R. kalbėtojų vykome į Vabalninką patalkininkauti. Mes tvarkėme bažnyčią, vabalninkietės - šventorių.

Vabalninko krašto žmonės nuoširdžiai ruošėsi svečių sutikimui. Bažnyčios puošimo darbus organizavo, pati visur dalyvavo Vida jasinevičienė, gaižiūnietė, Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė. Gyvojo Rožinio kalbėtoja. 70 metrų ilgio mirtų vainiką bažnyčios altoriui pynė ramongalietės E. Urbonienė, J. Petrėnienė, J. Pupelienė, O. Kilinskienė, S. Pakaušienė bei gaižiūnietės: V. Šulnienė su dukra Inga ir Simona Laučkaitė. Negyvenamą sodybą, kur rasti mirtų plantaciją, nurodė ramongalietė I. Vasiliauskienė. Bažnyčios paradines duris vainikavo 20 metrų ąžuolo vainikas. Jį pynė gaižiūnietė V. Karoblienė, šukionietės V.Meškonienė, A. Rudienė. Ąžuolo šakų parūpino P. ir A. Simonavičiai, sodybos, kurioje augo ąžuolas šeimininkai. Tujų vainiką nupynė Ančiškių bendruomenė. Bažnyčios altorių, duris vainikais apvainikavo vyrai - A. Rinkūnas ir A. Jasinevičius.Verboms stovus sukūrė vabalninkietis P. Narkevičius. Verbas komponavo ir rišo V. Skujienė, E. Narkevičienė, G. Šipelienė, I. Vasiliauskienė, G. Barauskienė, V.Orlinienė, R. Stačkūnienė, S.Burbulienė, L.Ssatkevičiūtė, I. Šulnytė, S. laučkaitė, i. Janikūnienė, J. Kubilevičienė, J. Čibaitė, R.

Remeikienė ir kt. Šventoriuje floristinius kilimus kūrė S. Sakalauskienė, D. Markutienė, D. Brazdžiūnienė, M. Žiaugraitė ir kt.Pagalbos ranką noriai ištiesė ir jaunimas, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos moksleiviai, ateitininkai. Prie lauko ir darželio gėlių labai derėjo Pagavėnių kaimo ūkininkės A. Klepeckienės levandos. Taip skoningai išpuoštos bažnyčios kongresuose dar niekur neteko matyti. Puošyba atitiko miestelio-kaimo parapijos nuotaikas, aplinką, gyvenimą.

Liepos 29 d. Biržų dekanato Vabalninko parapijos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje įvyko XIII Gyvojo Rožinio kongresas, skirtas arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams paminėti tema „Tiesa padarys mus laisvus" (Jn.8,32)

Katechezei ir Rožinio maldos procesijai vadovavo kun. br. Antanas Blužas OFM, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonas.

Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, kunigai. Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas dėl ligos negalėjo dalyvauti kongrese, bet su dvasininkais ir tūkstantine kongreso dalyvių minia jungėsi bendroje maldoje.

Susirinkusius pasveikino Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos dvasios vadas Zarasų dekanas kun, Remigijus Kavaliauskas, Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos vadovė Nijolė Gylienė ir kiti. Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio pereinamasis paveikslas, Rožinis, perduotas Pasvalio dekanato Joniškėlio Švč. Trejybės parapijos tikintiesiems. 2018 m.

Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio XIV kongresas vyks Joniškėlio bažnyčioje.

Gyvojo Rožinio kongrese Vabalninke dalyvavo Seimo nariai: Povilas Urbšys, Viktoras Rinkevičius ir Audrys Šimas. Kongrese giesmėmis visus džiugino Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios choristai. Nuoširdžiai visiems talkino jaunieji savanoriai. Bažnyčios šventoriuje pasodintas atminimo medelis. Bendravimas tęsėsi agapėje. Nuotaikingą liaudišką koncertą svečiams dovanojo Vabalninko kultūros namų etnografinis ansamblis „Saulala".

Liepos 30 d. vyko Padėkos šv. Mišios už visus organizavusius, puošusius, padėjusius, dalyvavusius G. R. kongreso narius ir talkininkus. Nuoširdus AČIŪ visiems ypač vabalninkiečiams ir iš visos lietuvos dalyvavusiems (1150) G. R. kalbėtojams ir mylėtojams. O ypač AČIŪ gerb.dekanui Algiui Neverauskui, zakristijonui Dariui, vabalninkiečiams ateitininkams - mūsų pamainai.

Rugpjūčio 13 d. Sumos šv. Mišiose meldėmės už mūsų 100 metų sulaukusią g. R. kalbėtoją biržietę Rožę Zeltinienę. Ji pati dalyvavo, pasipuošusi tautiniu, pačios rankomis austu, kostiumu. Meldėmės ir už amžiną atilsį dekaną, G. R. atkūrėją Bronių Strazdą.

Rugpjūčio 16 d. piligriminė kelionė į Krkenavą. Biržų G. R. kalbėtojai prieš šv. Mišias kalbėjome rožinį. Šv. Mišias aukojo mūsų bažnyčios kunigas E. Želvys. Giedojo Biržų sumos choras.

Rugpjūčio 19 d. vykome į gana tolimą piligriminę kelionę į Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventovę, į Žolinės atlaidus. Kelionei vadovavo kunigas E. Želvys, organizavo S. Eitavičienė. Pivašiūnų šventovė mus pasitiko ypatingu spindesiu, ramybe ir žmonių dvasingumu. Ši iš pirmo žvilgsnio paprasta, bet savita bažnyčia ne veltui paskelbta Lietuvos medinės architektūros paminklu. Suklaupę meldėmės prie malonėmis garsėjančio Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo, kurį per 1988-ųjų metų Žolinės atlaidus kardinolas Vincentas Sladkevičius vainikavo Popiežiaus Jono Pauliaus II dovanotomis karūnomis ir suteikė jam Nuliūdusiųjų Paguodos titulą. Pasimeldę prie Teofiliaus Matulionio relikvijos, vykome į Birštoną, kur mūsų laukė pažintis su sakraliniu muziejumi, Šv. Antano Paduviečio bažnyčia ir kitomis kurorto įžymybėmis.

Rugpjūčio 28 d. mūsų bažnyčioje visą parą dvelkė ramybė. Vyko Švč. Sakramento adoracija. Žmonės rinkosi melstis, dėkoti Dievui. Nenutrūkstamas žmonių budėjimas tęsėsi visą parą. Vakarop klebonas kun. Algis Neverauskas pradėdamas Kryžiaus Kelio mąstymą įvedė į Šv.

Mišių auką.Po Mišių sekė vidinio išgydymo pamaldos.

Rugsėjo 10 diena. Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje tituliniai atlaidai. Pasimelsti vyko nemažas būrys biržiečių.

Rugsėjo 14 diena. Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje meldėmės Šv.Kryžiaus Išaukštinimo intencija. Po Mišių procesija su giesmėmis pasuko prie papuoštų gfėlėmis ir žvakių liepsnelėmis kryžių. Pasimeldę grįžome į bažnyčią ir gavome palaiminimą Šv. Kryžiaus relikvija. Kryžius puošė ir prie jų meldėsi ir kaimiškų parapijų Gyvojo Rožinio kalbėtojai.

Rugsėjo 24-29 dienomis nemaža grupė maldininkų su kunigu E. Želviu išvyko į Portugaliją, į Fatimą. Grupė pirmiausia nuskrido į Ispaniją aplankė Avilą - Šv. Teresės Avilietės gimtąjį miestą susijusį su basųjų Karmeličių vienuole. Daug ką pamatę ir pasimeldę tęsė kelionę į Portugaliją. Fatimoje mnaldininkai meldėsi, ėjo Rožinio kelią žvakių procesijoje, aplankė kaimelį, kur gyveno vaikai regėtojai. Grupė grįžo į namus kupina Dievo ir Švč. Mergelės Marijos malonių.

Spalio 1 d. Pirmas spalio sekmadienis buvo neeilinis tikintiesiems, susirinkusiems į Šv. Arkangelo Mykolo atlaidus. Parapijos kunigų kvietimu į Biržus atvyko nuncijus Baltijos šalims Pedras Lopesas Kvintana (Pedro Lopez Quintana). Dar gerokai prieš šv. Mišias kalbėjome rožinį. Šv. Mišių aukai vadovavo arkivyskupas Pedro Lopez Quintana. Koncelebravo jo asmeninis sekretorius kun. Mindaugas Šlaustas ir Biržų dekanas kun. Algis Neverauskas. Po šv. Mišių ir procesijos šventoriuje visi buvo kviečiami į muziejaus arsenalo salę pratęsti pokalbio su Apaštaliniu nuncijumi.

Visą spalio mėnesį ir lapkričio mėnesio pirmą oktavą kasdieną bažnyčioje buvo kalbamas rožinis.

Lapkričio 1-8 dienomis ir visą mėnesį maldos už mirusiuosius G. R. kalbėtojus ir savo artimuosius.

Spalio 14 d. Paskutinė metų piligriminė kelionė su Dievo Motinos vardu širdyje. Vyko didelė grupė į Vilniaus Aušros Vartuose vykstančius Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus. Vykome ne tik pasimelsti Švč. Motinai Marijai, bet ir aplankyti Vytauto didžiojo gimtinę, buvusią Lietuvos sostinę Trakus. Vilniuje Šv. Teresės bažnyčioje Šv. Mišiose, kurių liturgijai vadovavo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, meldėmės už Panevėžio vyskupiją, Biržus ir save. Šv. Mišių metu giedojo Biržų sumos choras, vadovaujamas Viktorijos Morkūnienės.

Senuosiuose Trakuose mūsų laukė Šv. Jono apaštalinės seserys, įsikūrusios Viešpaties Apreiškimo vienuolyne. Vienuolyne mus pasitiko sesuo Aurelija, kuri mus supažindino su vienuolyno istorija, vienuolių gyvenimu, jų misija. Vievvnuolyno valgomajame kartu papietavome su atsivežtomis lauktuvėmis. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką, kurią irgi aplankėme, garsina Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslas, bylojantis apie gilią tradiciją Lietuvą suvokti kaip Marijos užtarimo ir globos lydimą kraštą. Paveikslas vainikuotas karūnomis, jį supa daugybė votų. Kelionei vadovavo kunigas E. Želvys.

Lapkričio 23 dieną mūsų bažnyčioje vakaro mišiose buvo paminėta Negimusių Kūdikių diena.Pamaldos prasidėjo rimties ir susikaupimo valanda - Švč. Sakramento adoracija, kuriai vadovavo G. R. kalbėtojas, kunigas Ernestas Želvys.

Lapkričio 25 dieną meldėmės už amžiną atilsį kunigą Dalių Tubį.

Gruodžio 3 diena -- Advento, susikaupimo, laukimo, ramybės pradžia. 1 mūsų bažnyčią buvo atvykęs Marijos radijo vadovas Povilas Narijauskas ir Marijos radijo savanorės talkininkės. Sv. Mišias aukojo kunigas svečias.

Gruodžio 10 d. Gyvojo Rožinio kalbėtojų intencija buvo laikomos padėkos šv. Mišios, padėka kunigams. Kunigai dėkojo tikintiesiems ir visiems, dalyvavusiems Gyvojo Rožinio kongrese.

Gyvojo Rožinio kalbėtojai visokeriopai padeda savo bažnyčiai. Tvarko, puošia, organizuoja ir ruošia procesijas, vadovauja gėlių barstytojoms. Kai pritrūksta sveikatos, palaiko ir stiprina

malda.

Kostancija Zita SABECKA1TĖ

Biržų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos vadovė