• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Gyvojo Rožinio draugija 2011

Su galinga Rožančiaus malda
Mes ateinam visi, o Marija...
Karaliene Rožančiaus sveika!
Garbės himnus giedot nepaliaujam

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčioje Rožinio malda meldžiamės gegužės ir spalio mėnesiais kiekvieną dieną. Spalio mėnesį visos Šv. Mišios, prieš kurias yra kalbama viena rožinio dalis, užbaigiamos giesme „Su galinga Rožančiaus malda“.

Kiek daug malonių žmogus gauna melsdamasis Rožinio malda. Tikinti žmogų ši malda lydi nuo gimimo iki mirties. Tikinti jauna mama, besilaukdama vaikelio ir jį gimdydama, meldžiasi ir prašo Švč. Mergelės Marijos pagalbos, per gyvenimą moko savo vaikus, o išėjus pas Dievą už jį taip pat kalba Rožinio maldą, prašant Gerojo Dievo užtarimo amžinybėje. Prisimenu, kaip sena močiutė atėjo su dviem mažais anūkėliais, gal kokių 5-6 metų, pasimelsti. Visi trys suklupę meldėsi Rožinio malda. Dabar tas mažas berniukas yra mūsų zakristijonas Antanėlis, jaunas, gražus vaikinas, kuris kartu su mumis ir visa šeima meldžiasi rožinio malda. Rožinio maldą jis kalbėjo ir Utenos bažnyčioje, kur vyko Gyvojo Rožinio kongresas.
Mūsų bažnyčioje kiekvieną mėnesį yra aukojamos Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Gyvojo Rožinio kalbėtojus.

Šiemet visus metus kiekvieną dieną prieš vakarines Šv. Mišias, o sekmadieniais prieš Sumą yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis, skaitoma Dievo Gailestingumo litanija, meldžiamasi už kunigus ir pašaukimus. Nes viskas praeina, tik Kristus lieka! Tai Dievas ir Jis lieka! Lieka, kad duotų mums savo Gyvybę, savo Gailestingumą! (L. Orionė)
Gyvojo Rožinio kalbėtojų intencija yra užprašomos Šv. Mišios už gyvus ir mirusius mūsų parapijos kunigus, klierikus, seseles vienuoles. Kaip ir kasmet šiemet rugpjūčio 14 d. buvo meldžiamasi už mūsų Gyvojo Rožinio atkūrėją dekaną kunigą Bronių Strazdą, minint 15-tas jo Dangaus tarnystės metines.

Šiemet kaip ir kiekvienais metais vykome i piligrimines keliones, nes jos sutvirtina žmonių tikėjimą ir ištikimybę Švč. Mergelei Marijai.

Gegužės 20-tą dieną vykome į Panevėžio Vyskupijos gailestingumo šventę: Palaimintas Jonas Pauliu II- gailestingumo apaštalas. Buvome G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje, kur vyko Popiežiaus Jono Pauliaus enciklikos „Dives in misezicordia“ pristatymas, kuriame dalyvavo apaštalinis nuncijus Lietuvoje ark. Luigi Bonazzi ir Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Po konferencijos meldėmės Kristaus Karaliaus katedroje už Panevėžio vyskupijos žmones, prašant Jono Pauliaus II užtarimo. Į šventę vykome su savo Gyvojo Rožinio draugijos vėliava. Po Šv. Mišių dalyvavome linksmoje gegužinėje katedros šventoriuje. Su mumis vyko ir didelė jaunimo grupė, kuri dalyvavo jaunimo programoje.

Birželio 26 dieną buvo mūsų bažnyčios titulinei Šv. Jono Krikštytojo atlaidai ir Devintinės, su vėliavomis ėjome iškilmingoje procesijoje po Biržų miestą, kur prie papuoštų altorėlių buvome laiminami Švč. Sakramentu.

Liepos mėnesį nemažai Rožinio kalbėtojų dalyvavo didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose.

Rugpjūčio 6 dieną didelis būrys maldininkų keliavo į Rokiškį, kur vyko 7-asis Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos kongresas. Meldėmės nepaprasto grožio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje. Dalyvavome konferencijoje ir Rokiškio dvaro parke vykusioje šventėje. Dėkojame, kad turėjome galimybę apžiūrėti muziejų, prakartėles. Rugpjūčio mėn. grupė maldininkų dalyvavo Krekenavos bazilikoje vykusiuose Žolinės atlaiduose.

Rugpjūčio 26 dieną mūsų bažnyčioje buvo tituliniai Šv. Onos, Jėzaus močiutės atlaidai. Votyvos metu buvo melžiamasi už gyvus ir mirusius Gyvojo Rožinio kalbėtojus. Altoriai buvo užtiesti mūsų Gyvojo Rožinio kalbėtojų dovanotais užtiesalais. Iškilmingai giedant giesmę „Su galinga Rožančiaus malda“, kaip auką nešėme kasdienę duoną, mūsų gyvybės šaltinį.

Rugsėjo 10-tą pilnutėlis autobusas piligrimų vyko į Šiluvą, Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus. Ten visi nuoširdžiai meldėmės: dėkojome už įvairias mums suteiktas malones, prašėme Švč. Mergelės Marijos globos, sveikatos ir užtarimo. Vykstant į namus, kaip ir visada, aplankėme Tytuvėnų gražiąją-atnaujintą šventovę. Aplankėme Kryžių kalną, apie kurį 1993 metais Romoje kalbėjo Šventasis Tėvas Jonas Paulius II: „Lietuvoje yra unikali vieta, vienintelė tokia pasaulyje – tai Kryžių kalnas, Kryžių miškas. Didelių, mažų kryžių, augančių ant šios kalvos niekam nepasisekė išnaikinti“. „Toli toli Lietuvos šalies gilumoje, stūkso Maldavimų kalnas. Maldavimų kalnas nustebina savo didumu. Bet tam, kuris savo nevertumo naštos prislėgtas, ties kalnu atsiklaupęs nulinko, Maldavimų kalnas yra aukštas kaip Alpės“,- taip apie Kryžių kalną rašė švedų rašytojas Karlas Motanderis. Kryžių kalne pasimeldėme prie mūsų Gyvojo Rožinio kalbėtojų pastatyto kryžiaus 2006 metais, kurį pašventino klebonas D. Tubys. Kryžiaus kelionę į Kryžių kalną palydėjo kunigas Povilas Bartkevičius.

Rugsėjo 14 dieną Rožinio kalbėtojų intencija buvo iškilmingai švenčiama Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventė. Visą dieną pliaupė lietus, o į pavakarę nušvito saulutė ir mūsų nuotaikos, nes galėjo deramai pagerbti kryžius. Moterys ruošėsi iš anksto: puošė kryžius gėlėmis, uždegė žvakutes. Su klebonu Daliumi Tubiu po vakarinių Šv. Mišių pagerbėme 5 kryžius: nuo kryžiaus iki kryžiaus ėjome giedodami giesmes, prie kiekvieno meldėmės. Su mumis ėjo ir jaunimas – ačiū Jiems. Pabaigoje suėjus į bažnyčią buvome palaiminti Šv. Kryžiaus relikvija.

Saulėtą gražų rugsėjo 18 sekmadienį buvome pakviesti į Smilgius, į Nukryžiuotojo Jėzaus parapijoje vykusius Šv. Kryžiaus išaukštinimo titulinius atlaidus. Dėkojame klebonui Eimantui Novikui ir Pasvalio Gyvojo Rožinio kalbėtojams. Buvome laimingi, kad kartu galėjome melstis, eiti nuostabų-originalų Kryžiaus kelią. Kryžiai darbščių žmonių rankomis buvo labai išmoningai padaryti – tai klebono Eimanto idėja.

Mūsų Gyvojo Rožinio kalbėtojos dalyvauja pinant vainikus, kuriais prieš kiekvienus atlaidus ir kitas šventes yra puošiama mūsų bažnyčia. Levutė kiekvieną rytą nušluoja takelį prie Švč. Mergelės Marijos, pasodina gėlių, jas laisto ir prižiūri. Taip pat gėles ant kunigų kapų, kurie yra šventoriuje. Ačiū jai už gerumą. Ačiū Gyvojo Rožinio kalbėtojai, kuri kiekvienais metais užaugina ir padovanoja gėlių kunigų kapams ir klebonijos teritorijai apsodinti. Ačiū Jums mielosios – tegu nepavargsta Jūsų jau nebe jaunos rankelės. Tegu Jus globoja Švč. Mergelė Marija.

Lapkričio 27 dieną užbaigėme dar vienus mums brangius metus.

Prasidėjus adventui sekmadienio rytais ėjome su žiburiais į rarotų Mišias ir atsiminėme ilgametį zakristijoną Antanėlį, kuris jau iškeliavo pas Viešpatį. Jis visada giedodavo Švč. Mergelės Marijos valandas. Taip pat buvo ilgametis Gyvojo Rožinio maldininkas.


Advento laikotarpis, tai laukimo, vilties, tikėjimo, gerų darbų, susitaikinimo metas. Tegu gerasis Dievas apsigyvena mumyse, mūsų kasdienybėje, mūsų tarpusavio santykiuose, kad būtume vieni kitiems geresni, nenešiotume pykčio, kuris žmogų žudo visapusiškai.

Nuoširdžiai dėkoju visiems dekanato Gyvojo Rožinio kalbėtojams, visoms būrelių vadovėms, kurios ir būdamos silpnos sveikatos, stengiasi ir nuoširdžiai tarnauja Švč. M. Marijai, bet už tai gauna daug malonių iš gerojo Dievo.

Nuoširdžiai sveikinu su artėjančiomis Šv. Kalėdomis visą mūsų bažnyčios bendruomenę: gerb. kleboną, kunigus, klierikus (jų turime net 3), Gyvojo Rožinio maldininkus, jų vadoves, bažnyčios jaunimą. Dėkoju visiems už pagalbą, kai jos reikia. Ačiū ir mūsų vėliavnešiui Vytukui. Lai nepristinga mums laiko maldai, laiko meilei, laiko geram darbui, įvertinti savo klaidas, padėti ligoniui, suspėti atsiprašyti. Nes meilė nugali neapykantą, gėris nugali blogį, mes esame geri Viešpaties gerumu!

Zita Sabeckaitė
Biržų dekanato Gyvojo Rožinio vadovė
2011 Adventas