• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Gyvojo Rožinio draugija 2010

Rožinio malda yra pamaldumas Švč. Mergelei Marijai, kuris yra jau nuo XII-o amžiaus pabaigos. Šventasis Dominykas praktikavo ir platino šią maldą. Popiežius Pijus V-asis įvedė suderintą "Sveika, Marija" maldą į Bažnyčios gyvenimą. 
Malda - žmogaus pokalbis su Dievu. Ji skatina skatina Dievo ir pasaulio pažinimą, bei brandina gilesnį Tikėjimą, tvirtesnę Viltį ir karštesnę Meilę. 
Popiežius Jonas Paulius I-asis pabrėžė, kad negalima įsivaizduoti šv. Romos Katalikų Bažnyčios be Rožinio maldos, be Švč. Mergelės Marijos garbinimo. 
Popiežius Jonas Paulius II-asis visada turėjo ypač didelį pamaldumą į Dievo Motiną. Jis papildė Rožinį "Šviesos" slėpiniais. 

Rožinio maldos esmė - vienijantis su Švč. Marija ir su Jos vardu lūpose apmąstyti didžius išganymo slėpinius. 
Dievo Motina ir Lurde, ir Fatimoje, ir Medjugorjėje prašo kalbėti Rožinį. Ji prašo: "Brangieji melskitės ir diena iš dienos per maldą vis labiau artėsite prie Dievo", o pagrindinis Jos prisakymas - Rožinį melstis ŠIRDIMI. 
Rožinis, pagrįstas kartojimu, išreiškia gyvą tikėjimą ir nuoširdžią meilę Išganytojui Kristui ir Mergelei Marijai. Tai kontempliacinė malda. Rožinis be kontempliacijos yra kūnas be sielos ir iškyla pavojus jam virsti mechanišku žodžių kartojimu.

Viso pasaulio šv. Romos Katalikų Bažnyčios Rožinio maldininkams, kurių malda nenutrūksta nei dieną, nei naktį, priklausome ir mes, visa Panevėžio vyskupija su Jo Ekscelencija Vyskupu Jonu Kaunecku.
Mūsų šv. Jono Krikštytojo parapijoje Rožinio malda meldžiamasi gegužės ir spalio mėnesiais kiekvieną dieną. Kaip malonu buvo kai pirmąjį spalio mėn. šeštadienį Švč. Mergelės Marijos šlovinimo dieną po vakarinių šv. Mišių Rožinio kalbėti prie altoriaus suklupo jaunasis vikaras Rimantas Rimkus, klierikas Gediminas Kvedaras ir jaunimo grupė, o visa bažnyčia atliepė į jų maldą. Visos šv. Mišios, kuriose yra meldžiamasi Rožinio malda yra užbaigiamos giesme "Su galinga Rožančiaus malda".
Kiekvieną mėnesio II-ą sekmadienį votyvos metu yra aukojamos šv. Mišios už gyvuosius Gyvojo Rožinio kalbėtojus, o paskutinį sekmadienį - už mirusius narius. Gyvojo Rožinio kalbėtojų intencijomis yra užsakomos šv. Mišios už gyvus ir mirusius mūsų parapijos kunigus, klierikus, už čia gyvenusias ir dirbusias bažnyčiai seseles-vienuoles.
Būrelio vadovė Nijolė kiekvieną ketvirtadienį padeda kunigui, kuris lanko ligonius ligoninėje ir slaugos namuose. Ji iš anksto pereina per visas palatas ir susirašo, kurie ligoniai laukia kunigo patarnavimų ir po to padeda kunigui teikiant sakramentus.

Mes, Biržų Gyvojo Rožinio draugijos nariai, vykome ir į piligrimines keliones. Liepos mėn. 10 d. vykome į Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Tą dieną žemaitijoje buvo karščio rekordas, bet mes visi laimingai pasimeldėme Kalvarijų kalnuose. 
Rugpjūčio mėn. 8 d. vykome į kasmetinį Gyvojo Rožinio kongresą Kupiškyje. Ačiū kupiškėnams už šiltą priėmimą. 
Rugpjūčio 19 d. grupė kalbėtojų buvome pakviesti mūsų Karito darbuotojų vykti į Krekenavą, į Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų atlaidus. 
Rugsėjo mėn. 11 d. didelis būrys (visų norinčių negalėjome paimti) vykome į Šiluvą, Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus, kur visi nuoširdžiai meldėmės.
Į piligrimines keliones kartu vyko Vabalninko, N. Radviliškio, Suosto parapijų Gyvojo Rožinio kalbėtojai, o Pabiržės parapijos maldininkai vyko į jų klebono organizuojamas piligrimines keliones.
Rugsėjo mėn. 19 d. būrelis mūsų vykome gana toli nuo Biržų, į Varėnos raj., Panaros kaimą. Ten vyko Pilnų Namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčios konsekravimo iškilmė. Ją konsekravimo Jo Ekscelencija Vilkaviškio Vyskupas Rimantas Norvila. Šventėje dalyvavo maldininkai iš visos Lietuvos.
Šiais metais pirmą kartą su grupe Panevėžio vyskupijos į Lenkiją vyko ir viena mūsų Gyvojo Rožinio kalbėtoja Gražina - pirma kregždutė iš Biržų - tikėkimės, kad į kitas keliones mūsų vyks jau daugiau. Štai ką ji rašo apie kelionę:

Su džiaugsmu noriu pasidalinti įspūdžiais iš piligriminės kelionės į Lenkiją su Gyvojo Rožinio draugijos nariais. Keliavo daug nuostabių žmonių. Per naktį nuvykę į Lenkiją sustojome Krokuvoje, kur gidė nuoširdžiai papasakojo šio miesto istoriją. Dalyvavome šv. Mišiose, kurias aukojo mus lydėjęs puikus kunigas Justas Jasėnas, o jam padėjo nepailstantis klierikas Ernestas.

Antroji diena buvo pripildyta Dievo Meilės. Atvykome į Čenstochovos vienuolyną. Jau iš vakaro turėjome malonę dalyvauti garsėjančio stebuklais Jasnagorskos Dievo Motinos paveikslo uždaryme, o kitos dienos ryte jo atidaryme. Po giesmių ir maldų sekė šv. Mišios, kurių metu Evangelija buvo perskaityta lietuvių kalba. Kiek Viešpaties Meilės ! Kiek daug žmonių, kurie jos trokšta ! Kiek atvertų širdžių, į kurias plūsta gydanti ir laisvinanti Meilė ! O kaip Tave myliu, Jėzau ! Jaučiu kokia beribė ši Meilė, su kokia jėga Ji nori mus išvaduoti iš puikybės, egoizmo gniaužtų, kaip Ji trokšta mus visus matyti laisvus. Jėzau, žinau, Tu nori, kad neštume Meilę visiems, o ypač savo šeimos nariams !

Aplankėme ir daugiau šventų vietų apie kurias įdomiai papasakojo mus lydėjęs gidas p. Stanislavas. Ačiū Jam ! Ačiū mūsų vadovei p. Nijolei, kuri turėjo atlikti visus organizacinius darbus, kad įvyktų ši maldinga kelionė. Telaimina ir atlygina jums Viešpats !

Gražina

Gražina Kvedarienė 

Lapkričio mėn. vykome į Vilnių, į Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, atlaidus.
Už visas piligrimines keliones noriu padėkoti visiems vykusiems. Brangieji, jeigu ne Jūs, tai tų maldingų kelionių ir nebūtų. Ačiū Jums. Telydi Jus Dievo meilė.

Noriu pasakyti nuoširdų "ačiū" Jo Ekscelencijai Panevėžio vyskupui Jonui Kauneckui, kuris visur ir visada dalyvauja mūsų renginiuose: Gyvojo Rožinio kongresuose, susibūrimuose ir meldžiasi kartu su mumis. Ačiū vyskupijos Gyvojo Rožinio vadovei Nijolei Gylienei. Dėkoju mūsų klebonui Daliui Tubiui, kuris taip pat visur ir visada mus palaiko, nuoširdžiai meldžiasi Rožinio maldą ir apie Rožinį atsiliepia pačiais gražiausiais žodžiais. Ačiū visoms mūsų dekanato būrelių vadovėms, visiems kalbėtojams. Ačiū už maldas ir aukas.

Gyvojo Rožinio vadovė
Zita Sabeckaitė
Biržų dekanatas

 

Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos nariai piligriminėje kelionėje į Lenkiją.