• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Gyvojo Rožinio 2020 m. planas

Eil. Nr. Numatoma Laikas Atsakingi
1.

2020 metus pradėti šv, Mišiomis, meldžiant Dievo palaimos, ŠvČ. M. Marijos globos popiežiui Pranciškui, emeritui Benediktui, vyskupams, kunigams,diakonams, klierikams, vienuoliams, Gyvojo Rožinio kalbėtojams. Prašant Švč. M. Marijos globos, kad BAŽNYČIOSE-ŽMONĖSE būtų ramybė, kad BAŽNYČIA vienytųsi, kad piktasis nepultų žmonių. Melstis į šv. arkangelą Mykolą, kad gintų ir saugotų kovoje su velnio niekšybėmis ir žabangais.

01-01 melstis visus 2020 m.

Dekanato parapijų G.R. būrelių nariai.

2.

Šv. Mišiose melstis už G.R. kalbėtojus, dėkojant Gerajam Dievui ir Švč. M. Marijai už praėjusius metus ir meldžiant malonių 2020 metams.

01-12, 01-26.

G.R. kalbėtojai.

3.

Užprašyti šv.Mišias už gyvus ir mirusius G.R. kalbėtojus Votyvos šv. Mišiose.

Kiekvieno mėnesio II-ą sekmadienį (už gyvus kalbėtojus). O kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį - už mirusius kalbėtojus.

G.R. draugijos vadovė.

4.

Būreliuose ir asmeniškai kiekvieną dieną, melstis už kunigus, klierikus, diakonus.

I-ą metų ketvirtį, Šv. Sakramento adoracija skirta maldai už kunigus ir pašaukimus, už klierikus. S. Eitavičienė.
5.

Melsti Gerojo Dievo gailestingumo ir atsivertimo malonės Jėzaus Kristaus nepažįstantiems, nes rožinio malda yra ypač galinga netikinčių atsivertimui.

Metų bėgyje.

G.R. kalbėtojai.

6.

Užprašyti šv. Mišias ir melstis už kunigus, mums tarnaujančius, jų gimtadienių ir kt. ypatingomis progomis.

Metų bėgyje. G.R. draugijos vadovė.
7.

Jei Dievas duos, 2020 m. turėsime primicines šv. Mišias diakono Viliaus. G. R. kalbėtojai kviečiami nuoširdžiai maldai.

  G.R. kalbėtojai.
8.

Organizuoti susitikimus su dekanatų visų parapijų G.R. kalbėtojais, kartu melstis, aptarti rūpimus klausimus. Daugiau bendrauti ir pokalbiais telefonu, ne tik trumpomis SMS žinutėmis.

Metų bėgyje dekanato ir vyskupijos mastu.

 
9.

Lankyti ligoninėje, slaugos skyriuje, parapijos Šv. Pauliečio namuose segančius, padėti ligoniams pasiruošti Susitaikymo ir Ligonių sakramentų priėmimui.

Visus metus G.R. kalbėtojai, N. Jankauskienė - ligoninėje.

Būrelių vadovai.

10.

Lankyti Šv. Rašto studijas, organizuojamas dekano A. Neverausko.

Metų bėgyje Pilies arsenalo salėje.

Dekano A. Neverauskas.
11.

Nuoširdžiai dalyvauti Švč. Sakramento adoracijose.

Kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį ir penktadienį. O kiekvieną šeštadienį 9-11 val. vyksta Tylos adoracija.

Kunigai, G.R. kalbėtojai, parapijiečiai.

12.

Prižiūrėti, puošti mirusių kunigų kapus, tvarkyti kryžius ir Švč. M. Marijos skulptūros aplinką.

Visus metus.

N. Taurienė, A. Labanavičiūtė.

13.

Užprašyti šv.Mišias už mirusius, mūsų bažnyčioje tarnavusius kunigus ir seseles vienuoles.

Metų bėgyje mirties metinių paminėjime.

G.R. draugijos vadovė.

14 Stengtis padėti Carito darbuotojoms (visos tarnaujančios Carite yra G. R. kalbėtojos).

Metų bėgyje (ypač prieš gruodžio mėn., prieš Jėzaus Kristaus gimimo iškilmę, kai dalinamos plotkelės).

 
15.

Melstis už G.R. būrelių mirusiuosius (laidotuvėse susitarus su artimaisiais), dalyvauti aukojamose Mišiose.

Metų bėgyje. Būrelių vadovai.
16.

Pinti vainikus, ruošiantis tituliniams Šv. Jono Krikštytojo, Šv. Onos ir Šv. Arkangelo Mykolo atlaidams.

Birželio, rugpjūčio, rugsėjo mėn.

G.R kalbėtojai.

17.

Dalyvauti dekanato mastu piligriminėse kelionėse į atlaidus Krekenavoje, Žemaičių Kalvarijoje, Šiluvoje, Vilniuje Aušros Vartų Gailestingumo Švč. M. Marijos atlaiduose.

Metų bėgyje. S. Eitavičienė.
18.

Gegužės, spalio mėnesiais kiekvieną dieną bažnyčioje bendrai maldai melstis Rožinio malda.

Gegužės mėn. žmonės, gyvenantys kaime ar toliau nuo Bažnyčios renkasi melstis grupelėmis.

G.R kalbėtojai.
19.

Organizuoti susitikimą ir vienytis maldoje su Pasvalio dekanato G. R. kalbėtojais.

Gegužės mėn. G.R. draugijos vadovė.
20.

Dalyvauti XVI Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos kongrese.

Liepos 25 d. Dekanato G.R. vadovė.
21.

Bažnyčioje dalyvauti Kryžiaus kelio, Žemaičių Kalvarijos Kalnų giedojime ir maldose.

Gavėnios metu.

Ž.K.K, T. Leivaitė

22.

Užprašyti šv. Mišias už G.R draugijos atkūrėją a.a. dekaną Bronių Strazdą ir visus Biržų bažnyčios šventoriuje palaidotus kunigus ir seseles vienuoles, tarnavusias Biržų dekanate.

Rugpjūčio 15 d. G.R. draugijos vadovė.
23.

Organizuoti, kaip ir kiekvienais metais, mums brangią Šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventės šventimą parapijose aplankant ir sutvarkant kryžius. Dalyvauti spec. užprašytose šv.Mišiose, sutvarkyti kryžius, uždegti žvakeles, papuošti, prižiūrėti Kryžių, aplinką. Po šv. Mišių organizuoti procesiją aplankant ir pasimeldžiant prie kryžių, sugrįžus į bažnyčią gauname palaiminimą Šv. Kryžiaus relikvija.

Rugsėjo 14 d.

Dekanato G.R draugijos vadovė, parapijų vadovai, G.R kalbėtojai.

24.

Melstis už mirusius G.R. kalbėtojus ir savo artimuosius, kunigus, mums brangius žmones ir už tuos, kuriuos niekas nesimeldžia lapkričio mėn. oktavoje. Kiekvieną dieną prieš šv. Mišias - Rožinio malda.

Lapkričio mėn. 1-9 d. (oktavoje). Kunigai, G.R kalbėtojai.
25.

Ne tik advento ir gavėnios metu daryti gailestingumo darbus, nes „<...>ką padarėte vienam iš mažiausiųjų BROLIŲ, tą padarėte Man“.

Visus metus.

 
26.

Bendradarbiauti su „XXI amžiaus“, „Biržiečių žodžio“, „Šiaurės rytų“ laikraščiais. Rašyti apie Rožinio maldą, kokią didelę galią ji turi, šia malda pasaulyje žmonės meldžiasi jau nuo XI amžiaus.

 

Dek. A.Neverauskas, referentė S. Balodytė, S. Eitavičienė, Z. Sabeckaitė.

Parengė Zita Sabeckaitė