• 2021 - šv. Juozapo metai

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Gyvasis Rožinis

2010 metų veikla
2011 metų veikla
2017 metų veikla
2019 metų veikla
2020 metų planas

Biržų „Gyvojo Rožinio“ vadovė Zita Sabeckaitė. (tel. nr. 8 674 22392) 

Kiekvieną mėnesio antrąjį sekmadienį votyvos Šv. Mišių (9.30 val.) metu yra meldžiamasi už gyvus, o kiekvieną paskutinį sekmadienį už mirusius Gyvojo Rožinio kalbėtojus.

Apie Gyvąjį Rožinį

Rožinis – „rožių grandinė“ – yra pamaldus Jėzaus gyvenimo apmąstymas. Kalbėti rožinį reiškia ne ką kitą, kaip kartu su šv. Marija kontempliuoti Kristaus veidą.

Rožinis yra Evangelijos santrauka. Jis išreiškia gyvą tikėjimą ir nuoširdžią meilę Išganytojui ir Švč. Mergelei Marijai.

Daugelis popiežių antrajame tūkstantmetyje turėjo bei puoselėjo pamaldumą į Mariją. Po Leono XIII – „Rožinio popiežiaus“ – visi popiežiai rekomendavo šią maldą. Jonas Paulius II buvo ypač pamaldus Dievo Motinai. Jis visada nešiojosi rožinį su savimi ir be paliovos jį kalbėjo.

Pasirodžiusi Švč. Mergelė Marija Liurde ir Fatimoje kvietė kalbėti rožinį.

Gyvojo Rožinio Draugijos nariai meldžiasi visame pasaulyje.

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos Gyvojo Rožinio draugijoje yra 700 narių. Grupelių yra taip pat ir Pabiržės Švč. Trejybės, Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos, Papilio Nekaltosios Švč. M. Marijos bei Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijose.

Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugija kiekvienais metais organizuoja maldingas keliones. Taip pat kiekvienais metais vis kitame rajone vyksta Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos suvažiavimai. Dalyvavome Utenoje, Anykščiuose, Zarasuose. 2008 m. rugpjūčio 2 d. Kongresas vyko mūsų parapijoje. Suvažiavo rožinio kalbėtojai ne tik iš Panevėžio dekanatų, bet taip pat svečių iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Varėnos, Kelmės bei Latvijos. Šis kongresas buvo skirtas Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui.

Pa­ne­vė­žio vys­ku­pi­jos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gy­vo­jo Ro­ži­nio drau­gi­jos XIV kong­re­sas „Aš esu Jū­sų ar­ti­mas“ Joniškėlyje (birzietis.lt)

Įsigijome vėliavą, kurią sukūrė Biržų muziejaus darbuotojos, o darbą atliko Dievo Apvaizdos seselė. 2008 m. birželio 22 d. per šv. Jono Krikštytojo atlaidus vėliavą iškilmingai pašventino klebonas Dalius Tubys.

Gyvojo Rožinio draugija 2006 m. pastatė Kryžių Kalne jau amžinybėn iškeliavusio gyvojo rožinio kalbėtojo Petro Rudelio padarytą kryžių. (Nuoroda į „XXI amžiaus“ straipsnį)

Visus norinčius kartu melstis nuoširdžiai kviečiame, nes malda yra žmogaus pokalbis su Dievu, brandinantis gilesnį tikėjimą, tvirtesnę viltį bei nuoširdžią meilę.