• Trakų Dievo Motinai – 300

  • Tiesiogiai iš Gailestingumo šventovės

Šv. Mišių laikas
šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
šeštadieniais 8.00, 11.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 9.30, 11.00 (suma) ir 18.00
Nemunėlio Radviliškyje
sekmadieniais 13.00 val.
Suoste
sekmadieniais 11.30 val.

Liturginis kalendorius

Nuorodos

(daugiau)

paneveziovyskupija.lt
Panevėžio vyskupijos naujienos.

katalikai.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

bernardinai.lt
Interneto dienraštis.

lk.katalikai.lt
Dienos Šv. Rašto skaitiniai


Ateitininkai šventė savo gimtadienį (2019)

Penktadienį, prieš pat Sekmines, Biržų Šv. Jono Pauliaus II ateitininkų kuopa šventė 1-ąsias veiklos metines. Iškilmė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, koncelebravo ateitininkų kuopos Dvasios vadas kunigas Ernestas Želvys. Šv. Mišiose giedojo ateitininkai, kurių pagrindą sudaro Kaštonų pagrindinės mokyklos mokiniai, vadovaujami savo globėjos mokytojos Rasos Stanulevičienės.

Homilijoje vyskupas kalbėjo apie ateitininkų šūkio „Visa atnaujinti Kristuje“ prasmę kiekvieno žmogaus gyvenime.

„Svarbiausia yra atnaujinti savo pasiryžimą laikytis Dievo mokymo, nes visos blogybės ir nelaimės prasideda, kai žmogus nusisuka nuo Kristaus“,- sakė ganytojas. Kaip pavyzdį, jis pateikė daugeliui net ir vyresniosios kartos žmonių nežinomą faktą iš marksizmo ideologijos kūrėjo Karlo Markso gyvenimo. Mokydamasis gimnazijoje, K. Marksas parašė ne vieną kūrinį, skirtą tikėjimui ir šv. Rašto aiškinimui, o išlikęs yra „Tikinčiųjų susijungimas su Kristumi“, skirtas Jono Evangelijos analizei. Bet, jau būdamas studentu, viename eilėraštyje K. Marksas prisipažino, kad „trokšta atkeršyti tam, kuris valdo iš aukštybių“, sugriauti pasaulį ir „pasistatyti sostą, kuris stovėtų ant žmonių kančių“.

„Tai jam puikiai pavyko – komunizmas ir jo ideologija pražudė apie milijardą žmonių“ - sakė Lietuvos ateitininkų federacijos Dvasios tėvas vyskupas J. Kauneckas  ir ragino jaunimą aktyviai prisidėti prie pasaulio atnaujinimo, keistis patiems ir padėti kitiems pasikeisti.

„Pasaulio neįmanoma pakeisti, jei žmogus negyvena su Dievu, todėl tiek daug blogio mūsų kasdienybėje. Šiandien nemažai jaunų žmonių gyvena be vilties ir, įkritę depresijos duobėn, pradeda gerti, vartoti narkotikus ar žudytis. Tai pakeisti gali tik tikėjimas, jūsų asmeninis pavyzdys“, - kalbėjo vyskupas, ragindamas tikinčiuosius aktyviai prisidėti prie pasaulio atnaujinimo, burti aktyvias bendruomenes.

J. Kauneckas pašventino Biržų Šv. Jono Pauliaus ateitininkų kuopos vėliavą, o keturi moksleiviai – Lina Navalinskaitė, Evaldas Bajoras, Lina Jonėnaitė ir Paulius Slavinskas, prieš tai išlaikę nelengvą egzaminą, davė įžodį ir tapo pilnateisiais moksleiviais ateitininkais. Jiems buvo užrišta juostelė ir prisegtas ateitininkų ženkliukas, kurie rodo, kad šie jauni žmonės yra pasiryžę „visa atnaujinti Kristuje – tarnaujant Dievui ir Tėvynei”. Vyskupas Jonas, kurį parapijos kunigai pasveikino su birželio 6 d. atšvęstu 81-uoju gimtadieniu, džiaugėsi bažnyčioje matydamas „ateities daigus“.

Po šv. Mišių šventė tęsėsi Kaštonų pagrindinėje mokykloje. Gausiai susirinkę jaunųjų ateitininkų draugai, tėveliai, mokytojai, Šv. Jono Krikštytojo parapijos tikintieji, visi, neabejingi jaunimo ateičiai, žiūrėjo Adomo ir Ievos vaidinimą, sukurtą pagal prancūzų XII amžiaus dramą. Buvo gausybė sveikinimų, dovanėlių, nuoširdžių padėkos žodžių kunigui Ernestui, mokytojai R. Stanulevičienei, dailės mokytojai Rimai Briedienei, sukūrusiai įspūdingą spektaklio scenografiją bei visiems, prisidėjusiems prie šventės organizavimo.

    

Moksleivių ateitininkų sąjungos valdybos atstovės Augustė Malinauskaitė ir Emilija Petrusevičiūtė pasveikino naujus sąjungos narius, linkėdamos „kilti ir kelti“, parapijos klebonas Algis Neverauskas linkėjo jauniems žmonėms būti ištvermingiems tikėjimo kelionėje, irtis gilyn ir nepasiduoti pasaulio tuštybei.

Sveikinimo žodį taręs LR Seimo narys Audrys Šimas dėkojo šios šventės kaltininkams, nes jie suteikia viltį, kad Lietuva turi ateitį. Kaštonų mokyklos direktorius Vytautas Stanulevičius džiaugėsi ateitininkais, jų giedojimu, prisipažino, kad, mokykloje susikūrus kuopai, ir jis pats pradėjo dažniau lankytis bažnyčioje. Pasveikinti ateitininkų atvyko ir Kazimiero Vasiliausko ateitininkų kuopa iš Vabalninko.

Asmenines dovanėles naujiems nariams įteikė ir vyskupas Jonas, pabrėždamas, kad ką tik suvaidintas spektaklis taip pat rodo, kas atsitinka, kai žmogus atsisako Dievo. Jis dar kartą palinkėjo ateitininkams atsinaujinti dvasia, turėti stiprią tautinę ir katalikišką savimonę, aktyviai reikštis visose gyvenimo srityse ir daryti teigiamą įtaką šiuolaikiniam Lietuvos jaunimui.

     

Stasė Eitavičienė,
nuotraukos autorės